о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
Вршилац дужности директора Школе
др Слободан Ристић, дипл. инж. маш.
Секретар школе
Александра Исаковић дипл. правник


A. Наставно особље: 
A1. Стално запослени:
 
 
Професори струковних студија:
 
01 др СЛОБОДАН РИСТИЋ, дипл. инж. маш.
Вршилац дужности директора Школе
direktor@tehnikum.edu.rs
02 др РАДЕНКО РАЈИЋ, дипл. инж. маш.
Помоћник директора за наставу
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Заштита од пожара и спасавање
rrajic@tehnikum.edu.rs
03 др ДУШАН ДАМИАН, дипл. матем.
Шеф катедре заједничких предмета А
ddamian@tehnikum.edu.rs
04 др БОГДАН МАРКОВИЋ, дипл. инж. маш.
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Друмски и градски саобраћај
bmarkovic@tehnikum.edu.rs
05 др ПАВЛЕ БОГЕТИЋ, дипл. инж. маш.
06 др НОВИЦА ЈОВАНОВИЋ, дипл. механичар
07 др ДАНИЕЛА РИСТИЋ, дипл. инж. маш.
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Безбедност и здравље на раду
dristic@tehnikum.edu.rs
08 др МИЛАН ТАСИЋ, дипл. инж. маш.
mtasic@tehnikum.edu.rs
09 др ЈОВАН ИСАКОВИЋ, дипл. инж. маш.
Председник комисије за квалитет
jisakovic@tehnikum.edu.rs
10 др ЗЛАТА АДАМОВ, лекар
11 др Дејан Јованов, дипл. инж. саоб.
djovanov@tehnikum.edu.rs
12 др ПЕТАР БОЈОВИЋ, дипл. економ.
13 др САНДРА КАСТЕЛЕЦ-МАЦУРА, дипл. инж. металу.
smacura@tehnikum.edu.rs
14 др БАРБАРА ВИДАКОВИЋ, дипл. инж. заштите од пожара
bvidakovic@tehnikum.edu.rs
15 др ЖЕЉКА ТОМИЋ, дипл. инж. ел.
ztomic@tehnikum.edu.rs
16 др ПРЕДРАГ ДРОБЊАК, дипл. инж. маш.
Шеф катедре заједничких предмета Б
pdrobnjak@tehnikum.edu.rs
17 др МИЛАН МИЛУТИНОВИЋ, дипл. инж. маш.
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Производно инжењерство
mmilutinovic@tehnikum.edu.rs
18 др АЛЕКСАНДАР ШОТИЋ, дипл. инж. грађевине
asotic@tehnikum.edu.rs
19 др МАРИНА МИЛОВАНОВИЋ АРАНЂЕЛОВИЋ, дипл. матем.
 
Предавачи:
 
20 мр БРАНКА МИХАИЛОВИЋ, дипл. матем.
21 мр ЖЕЉКО ПОПОВИЋ, дипл. инж. маш.
22 мр САША МАРКОВИЋ, дипл. инж. маш.
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Процесна техника и термотехника
smarkovic@tehnikum.edu.rs
23 др БИЉАНА РАНКОВИЋ ПЛАЗИНИЋ, дипл. инж. саоб.
24 др АНДРИЈАНА ЂУРЂЕВИЋ, дипл. инж. маш.
 
Наставници:
 
25 СРЂАН БАРЗУТ, мастер информ.
sbarzut@tehnikum.edu.rs
26 ТАЊА РАДОВИЋ, проф. енг. језика
tradovic@tehnikum.edu.rs
27 МАРКО ТАСИЋ, дипл. инж. маш.
28 ГОРАН ВАСИЛИЋ, дипл. инж. маш.
gvasilic@tehnikum.edu.rs
29 МИЛОШ МИХАИЛОВИЋ, дипл. инж. маш.
mmihailovic@tehnikum.edu.rs
30 МИЛИВОЈЕ ФИЛИПОВИЋ, дипл. инж. ел.

 
A2. Ангажовани професори до 1/3 пуног радног времена:
 
01 др ДРАГАН МЛАЂАН, дипл. инж. заштите од пожара
02 др БОБАН ЂОРОВИЋ, дипл. инж. саоб.
03 др МИЛАН ЛЕЧИЋ, дипл. инж. маш.
04 др МИЛЕТА РИСТИВОЈЕВИЋ, дипл. инж. маш

   Одлуком наставног већа Школа ангажује, за потребе одржавања вежби, студенте докторских студија са одговарајућих Факултета као асистенте. Сви ангажовани асистенти испуњавају услов да имају средњу оцену изнад 8 на претходно завршеним основним академским студијама. Школа прати рад асистената и, у договору са Факултетима где асистент похађа докторске студије, планира будући наставни кадар за потреба Техникума Таурунум.

Б. Асистенти:

01 ЂОРЂЕ ЂУРЂЕВИЋ, дипл. инж. маш.
djdjurdjevic@tehnikum.edu.rs
02 АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ, дипл. инж. саоб.
ajovanovic@tehnikum.edu.rs

В. Сарадник у настави:

01 РАЈНА ЛЕЧИЋ, дипл. етнолог, студент мастер студија организационих наука

Г. Стручни сарадници:

01 МИЛАН МАРКОВИЋ, мастер маш.
02 АНА ПЕТРОВИЋ, дипл. информатичар

     Школа, такође, ангажује за стручне сараднике одређени број афирмисаних стручњака из одговарајућих предузећа и установа, који су на располагању Школи, уз одобрење руководства предузећа, по питању организације и извођења стручне праксе.


Д. Ненаставно особље:

01 АЛЕКСАНДРА ИСАКОВИЋ (всс) Секретар школе
sekretar@tehnikum.edu.rs
02 РУЖИЦА СПАСОЈЕВИЋ (всс) Шеф материјално-
-финансијске службе
racunovodstvo@tehnikum.edu.rs
03 РАДУЛ НЕНАДОВИЋ (всс) Референт за обрачун зарада, ел. плаћања и статистику у финансијском пословању
racunovodstvo@tehnikum.edu.rs
04 ЈОВАН ЈОВИЋ (всс) Стручни сарадник за рачунарство и информационе системе
jjovic@tehnikum.edu.rs
05 СВЕТЛАНА ЛАЗИЋ (виша сс) Библиотекар за стручну литературу и референт за наставу
nastava@tehnikum.edu.rs
06 МИЛКА МИЛОСАВЉЕВИЋ (всс) Шеф студентског одсека
studentska@tehnikum.edu.rs
07 МИРЈАНА ГЛИГОРИЋ (ссс) Референт за студентска питања
studentska@tehnikum.edu.rs
08 ЉУБИЦА СТУПАР (виша сс) Сарадник за административно техничке послове, курирске послове и послове у архиви
ljstupar@tehnikum.edu.rs
09 ЈАДРАНКА РАСТОВАЦ (виша сс) Референт за опште административне послове, припрему диплома и припрему испитних спискова
info@tehnikum.edu.rs
10 ТОМИСЛАВ ДЕРЕТИЋ (ссс) Админ. за рач. системе и одржавање интернет презентације школе
tderetic@tehnikum.edu.rs
11 РАНКО МИЉУШ (ссс) Технички сарадник за конвенционалне поступке обраде и CNC технологије
12 ЗДРАВКО ЗЕЧЕВИЋ (ссс) Домар и магационер
13 ЖЕЉКО ГРОЗДАНИЋ (ссс) Чувар - портир
14 ЈОВАН НИКОЛИЋ (ссс) Чувар - портир
15 БОРИСЛАВ СКЕНЏИЋ (ссс) Чувар - портир
16 ГОРАН БОГУНОВИЋ (ссс) Чувар - портир
17 ЛИДИЈА РАДЕНКОВИЋ (нсс) Радница на одржавању чистоће
(спремачица)
18 СЛАЂАНА МИЈАЈЛОВИЋ (нсс) Радница на одржавању чистоће
(спремачица)
19 ДРАГАНА ЖИВАНОВИЋ (нсс) Радница на одржавању чистоће
(спремачица)
20 ЈАДРАНКА ДЕРЕТИЋ (нсс) Радница на одржавању чистоће
(спремачица)

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум