о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
Директор Школе
др Раденко Рајић, дипл. инж. маш.
Секретар школе
Александра Исаковић дипл. правник


A. Наставно особље: 
A1. Стално запослени:
 
 
Професори струковних студија:
 
01 др РАДЕНКО РАЈИЋ, дипл. инж. маш.
Директор Школе
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Заштита од пожара и спасавање
direktor@tehnikum.edu.rs
rrajic@tehnikum.edu.rs
02 др БОГДАН МАРКОВИЋ, дипл. инж. маш.
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Друмски и градски саобраћај
bmarkovic@tehnikum.edu.rs
03 др НОВИЦА ЈОВАНОВИЋ, дипл. механичар
04 др ДАНИЕЛА РИСТИЋ, дипл. инж. маш.
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Безбедност и здравље на раду
dristic@tehnikum.edu.rs
05 др МИЛАН ТАСИЋ, дипл. инж. маш.
mtasic@tehnikum.edu.rs
06 др ЈОВАН ИСАКОВИЋ, дипл. инж. маш.
Председник комисије за квалитет
jisakovic@tehnikum.edu.rs
07 др ЗЛАТА АДАМОВ, лекар
08 др Дејан Јованов, дипл. инж. саобр.
djovanov@tehnikum.edu.rs
09 др ПЕТАР БОЈОВИЋ, дипл. економ.
10 др БАРБАРА ВИДАКОВИЋ, дипл. инж. заштите од пожара
bvidakovic@tehnikum.edu.rs
11 др ЖЕЉКА ТОМИЋ, дипл. инж. ел.
Шеф катедре заједничких предмета A
ztomic@tehnikum.edu.rs
12 др ПРЕДРАГ ДРОБЊАК, дипл. инж. маш.
Шеф катедре заједничких предмета Б
pdrobnjak@tehnikum.edu.rs
13 др МИЛАН МИЛУТИНОВИЋ, дипл. инж. маш.
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Производно инжењерство
mmilutinovic@tehnikum.edu.rs
14 др АЛЕКСАНДАР ШОТИЋ, дипл. инж. грађевине
asotic@tehnikum.edu.rs
15 др МАРИНА МИЛОВАНОВИЋ АРАНЂЕЛОВИЋ, дипл. матем.
16 др ДРАГАН КОМАРОВ, дипл. инж. маш.
dkomarov@tehnikum.edu.rs
17 др СТАНКО ОСТОЈИЋ, дипл. инж. ел.
 
Предавачи:
 
18 мр БРАНКА МИХАИЛОВИЋ, дипл. матем.
19 др ЖЕЉКО ПОПОВИЋ, дипл. инж. маш.
20 мр САША МАРКОВИЋ, дипл. инж. маш.
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Процесна техника и термотехника
smarkovic@tehnikum.edu.rs
21 др БИЉАНА РАНКОВИЋ ПЛАЗИНИЋ, дипл. инж. саобр.
22 др АНДРИЈАНА ЂУРЂЕВИЋ, дипл. инж. маш.
 
Наставници:
 
23 СРЂАН БАРЗУТ, мастер информ.
sbarzut@tehnikum.edu.rs
24 ТАЊА РАДОВИЋ, проф. енг. језика
tradovic@tehnikum.edu.rs
25 МАРКО ТАСИЋ, дипл. инж. маш.
markotasic@tehnikum.edu.rs
26 ГОРАН ВАСИЛИЋ, дипл. инж. маш.
gvasilic@tehnikum.edu.rs
27 МИЛОШ МИХАИЛОВИЋ, дипл. инж. маш.
mmihailovic@tehnikum.edu.rs
28 МИЛИВОЈЕ ФИЛИПОВИЋ, дипл. инж. ел.
29 ЈАСМИНА РАЈИЋ, дипл. инж. прехр. техн.

 
A2. Ангажовани професори до 1/3 пуног радног времена:
 
01 др ДРАГАН МЛАЂАН, дипл. инж. заштите од пожара
02 др БОБАН ЂОРОВИЋ, дипл. инж. саобр.
03 др МИЛАН ЛЕЧИЋ, дипл. инж. маш.
04 др МИЛЕТА РИСТИВОЈЕВИЋ, дипл. инж. маш

   Наставно веће ангажује потребан број сарадника ван радног односа (студенти докторских студија, студенти мастер студија, студенти специјалистичких студија и истакнути стручњаци са факултетским образовањем из предузећа и установа) за обављање помоћних послова у настави (практичне вежбе у радионицама и лабораторијама Школе, показне вежбе у предузећима и други облици помоћних послова који се односе на практичну наставу). Ангажовање се врши пред почетак школске године, а за период једне школске године или једног семестра.

Б. Асистенти:

01 ЂОРЂЕ ЂУРЂЕВИЋ, дипл. инж. маш.
djdjurdjevic@tehnikum.edu.rs
02 др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ, дипл. инж. саобр.
ajovanovic@tehnikum.edu.rs

В. Сарадник у настави:

01 РАЈНА ЛЕЧИЋ, дипл. етнолог, студент мастер студија организационих наука

Г. Стручни сарадници:

01 МИЛАН МАРКОВИЋ, мастер маш.
02 АНА ПЕТРОВИЋ, дипл. информатичар

Д. Ненаставно особље:

01 АЛЕКСАНДРА ИСАКОВИЋ (всс) Секретар школе
sekretar@tehnikum.edu.rs
02 РУЖИЦА СПАСОЈЕВИЋ (всс) Шеф материјално-
-финансијске службе
racunovodstvo@tehnikum.edu.rs
03 РАДУЛ НЕНАДОВИЋ (всс) Референт за обрачун зарада, ел. плаћања и статистику у финансијском пословању
racunovodstvo@tehnikum.edu.rs
04 ЈОВАН ЈОВИЋ (всс) Стручни сарадник за рачунарство и информационе системе
jjovic@tehnikum.edu.rs
05 СВЕТЛАНА ЛАЗИЋ (виша сс) Библиотекар за стручну литературу и референт за наставу
nastava@tehnikum.edu.rs
06 МИЛКА МИЛОСАВЉЕВИЋ (всс) Шеф студентског одсека
studentska@tehnikum.edu.rs
07 МИРЈАНА ГЛИГОРИЋ (ссс) Референт за студентска питања
studentska@tehnikum.edu.rs
08 ЉУБИЦА СТУПАР (виша сс) Сарадник за административно техничке послове, курирске послове и послове у архиви
ljstupar@tehnikum.edu.rs
09 ЈАДРАНКА РАСТОВАЦ (виша сс) Референт за опште административне послове, припрему диплома и припрему испитних спискова
info@tehnikum.edu.rs
10 МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ (виша сс) Администратор базе података
11 ТОМИСЛАВ ДЕРЕТИЋ (ссс) Админ. за рач. системе и одржавање интернет презентације школе
tderetic@tehnikum.edu.rs
12 РАНКО МИЉУШ (ссс) Технички сарадник за конвенционалне поступке обраде и CNC технологије
13 ЗДРАВКО ЗЕЧЕВИЋ (ссс) Домар и магационер
14 ЖЕЉКО ГРОЗДАНИЋ (ссс) Чувар - портир
15 ЈОВАН НИКОЛИЋ (ссс) Чувар - портир
16 БОРИСЛАВ СКЕНЏИЋ (ссс) Чувар - портир
17 ГОРАН БОГУНОВИЋ (ссс) Чувар - портир
18 ЛИДИЈА РАДЕНКОВИЋ (нсс) Радница на одржавању чистоће
(спремачица)
19 СЛАЂАНА МИЈАЈЛОВИЋ (нсс) Радница на одржавању чистоће
(спремачица)
20 ДРАГАНА ЖИВАНОВИЋ (нсс) Радница на одржавању чистоће
(спремачица)
21 ЈАДРАНКА ДЕРЕТИЋ (нсс) Радница на одржавању чистоће
(спремачица)

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум