о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
Директор Школе
др Раденко Рајић, дипл. инж. маш.
Секретар школе
Александра Исаковић дипл. правник


A. Наставно особље: 
A1. Стално запослени:
 
 
Професори струковних студија:
 
01 др РАДЕНКО РАЈИЋ, дипл. инж. маш.
Директор Школе
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Заштита од пожара и спасавање
direktor@tehnikum.edu.rs
rrajic@tehnikum.edu.rs
02 др БОГДАН МАРКОВИЋ, дипл. инж. маш.
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Друмски и градски саобраћај
bmarkovic@tehnikum.edu.rs
03 др НОВИЦА ЈОВАНОВИЋ, дипл. механичар
04 др ДАНИЕЛА РИСТИЋ, дипл. инж. маш.
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Безбедност и здравље на раду
dristic@tehnikum.edu.rs
05 др ЈОВАН ИСАКОВИЋ, дипл. инж. маш.
Председник комисије за квалитет
jisakovic@tehnikum.edu.rs
06 др Дејан Јованов, дипл. инж. саобр.
djovanov@tehnikum.edu.rs
07 др ПЕТАР БОЈОВИЋ, дипл. економ.
08 др БАРБАРА ВИДАКОВИЋ, дипл. инж. заштите од пожара
bvidakovic@tehnikum.edu.rs
09 др ЖЕЉКА ТОМИЋ, дипл. инж. ел.
Шеф катедре заједничких предмета A
ztomic@tehnikum.edu.rs
10 др ПРЕДРАГ ДРОБЊАК, дипл. инж. маш.
Шеф катедре заједничких предмета Б
pdrobnjak@tehnikum.edu.rs
11 др МИЛАН МИЛУТИНОВИЋ, дипл. инж. маш.
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Производно инжењерство
mmilutinovic@tehnikum.edu.rs
12 др АЛЕКСАНДАР ШОТИЋ, дипл. инж. грађевине
asotic@tehnikum.edu.rs
13 др МАРИНА МИЛОВАНОВИЋ АРАНЂЕЛОВИЋ, дипл. матем.
14 др ДРАГАН КОМАРОВ, дипл. инж. маш.
dkomarov@tehnikum.edu.rs
15 др СТАНКО ОСТОЈИЋ, дипл. инж. ел.
16 др ЖЕЉКО ПОПОВИЋ, дипл. инж. маш.
zpopovic@tehnikum.edu.rs
17 др ДРАГАНА ВЕЛИМИРОВИЋ, дипл. инж. маш.
dvelimirovic@tehnikum.edu.rs
18 др НИКОЛА ТАНАСИЋ, дипл. инж. маш.
ntanasic@tehnikum.edu.rs
 
Виши предавачи:
 
19 др АНДРИЈАНА ЂУРЂЕВИЋ, дипл. инж. маш.
adjurdjevic@tehnikum.edu.rs
20 др ЈАСМИНА РАЈИЋ, дипл. инж. прехр. техн.
 
Предавачи:
 
21 мр БРАНКА МИХАИЛОВИЋ, дипл. матем.
22 мр САША МАРКОВИЋ, дипл. инж. маш.
Шеф катедре и руководилац студијског програма
Процесна техника и термотехника
smarkovic@tehnikum.edu.rs
23 др БИЉАНА РАНКОВИЋ ПЛАЗИНИЋ, дипл. инж. саобр.
 
Наставници:
 
24 СРЂАН БАРЗУТ, мастер информ.
sbarzut@tehnikum.edu.rs
25 ТАЊА РАДОВИЋ, проф. енг. језика
tradovic@tehnikum.edu.rs
26 МАРКО ТАСИЋ, дипл. инж. маш.
markotasic@tehnikum.edu.rs
27 ГОРАН ВАСИЛИЋ, дипл. инж. маш.
gvasilic@tehnikum.edu.rs
28 МИЛОШ МИХАИЛОВИЋ, дипл. инж. маш.
mmihailovic@tehnikum.edu.rs
29 МИЛИВОЈЕ ФИЛИПОВИЋ, дипл. инж. ел.
 
Асистенти:
 
30 др ЂОРЂЕ ЂУРЂЕВИЋ, дипл. инж. маш.
djdjurdjevic@tehnikum.edu.rs
31 РАЈНА ЛЕЧИЋ, мастер менаџер
rlecic@tehnikum.edu.rs

 
A2. Ангажовани професори до 1/3 пуног радног времена:
 
01 др ДРАГАН МЛАЂАН, дипл. инж. заштите од пожара
02 др БОБАН ЂОРОВИЋ, дипл. инж. саобр.
03 др СВЕТЛАНА КАРИЋ, доктор медицинских наука

   Наставно веће ангажује потребан број сарадника ван радног односа (студенти докторских студија, студенти мастер студија, студенти специјалистичких студија и истакнути стручњаци са факултетским образовањем из предузећа и установа) за обављање помоћних послова у настави (практичне вежбе у радионицама и лабораторијама Школе, показне вежбе у предузећима и други облици помоћних послова који се односе на практичну наставу). Ангажовање се врши пред почетак школске године, а за период једне школске године или једног семестра.

Б. Сарадници у високом образовању - стручни сарадници:

01 МИЛАН МАРКОВИЋ, мастер маш.
02 АНА ПЕТРОВИЋ, мастер информ.
apetrovic@tehnikum.edu.rs

В. Ненаставно особље:

01 АЛЕКСАНДРА ИСАКОВИЋ (всс) Секретар школе
sekretar@tehnikum.edu.rs
02 РУЖИЦА СПАСОЈЕВИЋ (всс) Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
(шеф материјално-финансијске службе)
racunovodstvo@tehnikum.edu.rs
03 РАДУЛ НЕНАДОВИЋ (всс) Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
racunovodstvo@tehnikum.edu.rs
04 ЈОВАН ЈОВИЋ (всс) Пројектант информационих система и технологија
jjovic@tehnikum.edu.rs
05 СВЕТЛАНА ЛАЗИЋ (виша сс) Библиотекар
nastava@tehnikum.edu.rs
06 МИЛКА МИЛОСАВЉЕВИЋ (всс) Самостални стручно технички сарадник за студије и студентска питања
(шеф студентског одсека)
studentska@tehnikum.edu.rs
07 МИРЈАНА ГЛИГОРИЋ (ссс) Стручно технички сарадник за студије и студентска питања
(референт за студентска питања)
studentska@tehnikum.edu.rs
08 ЉУБИЦА СТУПАР (виша сс) Виши стручно технички сарадник за остале делатности
ljstupar@tehnikum.edu.rs
09 ЈАДРАНКА РАСТОВАЦ (виша сс) Виши стручно технички сарадник за студије и студентска питања
info@tehnikum.edu.rs
10 МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ (виша сс) Администратор базе података
11 ТОМИСЛАВ ДЕРЕТИЋ (ссс) Администратор подршке корисницима информационих система и технологија
tderetic@tehnikum.edu.rs
12 РАНКО МИЉУШ (ссс) Стручно технички сарадник за рад у лабораторијама
13 ЗДРАВКО ЗЕЧЕВИЋ (ссс) Домар/мајстор одржавања
14 ЖЕЉКО ГРОЗДАНИЋ (ссс) Радник обезбеђења без оружја/чувар
15 ЈОВАН НИКОЛИЋ (ссс) Радник обезбеђења без оружја/чувар
16 БОРИСЛАВ СКЕНЏИЋ (ссс) Радник обезбеђења без оружја/чувар
17 ГОРАН БОГУНОВИЋ (ссс) Радник обезбеђења без оружја/чувар
18 ЛИДИЈА РАДЕНКОВИЋ (нсс) Спремачица
19 СЛАЂАНА МИЈАЈЛОВИЋ (нсс) Спремачица
20 ДРАГАНА ЖИВАНОВИЋ (нсс) Спремачица
21 ЈАДРАНКА ДЕРЕТИЋ (нсс) Спремачица

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум