о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ШКОЛИ

ОСНОВНА ОПШТА АКТА ШКОЛЕ И ЗАКОНИ

ОСТАЛА ОПШТА АКТА ШКОЛЕ - ПРАВИЛНИЦИ

СИСТЕМ КВАЛИТЕТА

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВАЊУ ШКОЛЕ И ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОСТАЛЕ БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ШКОЛИ

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ШКОЛУ

АРХИВА ДОКУМЕНАТА

 Кратки историјат и традиција у образовању

Висока инжењерска школа струковних студија - ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ (у даљем тексту: ВИШСС) настала је трансформацијом Више техничке машинске школе Београд-Земун у Високу школу струковних студија.

Виша техничка машинска школа Београд-Земун основана је 1959. године по Закону о оснивању виших техничких машинских школа у Београду, Крагујевцу и Нишу, кога је донела народна скупштина Републике Србије и до сада је на њој дипломирало 7600 студената на смеровима: Производно машинство, Машинске конструкције и механизација, Процесна техника и темротехника, Ортопедска техника, Производни менаџмент, Друмски и градски саобраћај, Заштита од пожара и Смеру за ваздухопловство-пилот.

ВИШСС конституисана је у складу са Законом о високом образовању и прошла је процес акредитације установе и студијских програма од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање.

Од 2007. године конституисана је као државна високошколска установа струковних студија са законским правом да организује и спроводи основне, специјалистичке и мастер струковне студије.

Структурне промене школе су дате следећим приказом:

О студијама на ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМУ - ВИШСС

Студијски програми за основне струковне студије су отпочели да се реализују школске 2007/2008 године и на сваких пет година су наново акредитовани и добијане су дозволе за рад.

Студијски програми за специјалистичке струковне студије су отпочели да се реализују школске 2010/2011 године и на сваких пет година су наново акредитовани и добијане су дозволе за рад.

Мастер струковне студије су отпочеле да се реализују школске 2019/2020 године.

По Закону о високом образовању из 2017. године, поновна акредитација врши се на сваких 7 година, а не на 5 година, како је било по Закону о високом образовању из 2005. године. Студијски програми на које је Школа уписивала студенте у претходним акредитацијама као и студијски програми на које сада Школа уписује студенте дати су у одељку СТУДИЈЕ.
Све о тренутном упису на студијске програме је дато у одељку УПИС и у оквиру конкурса за пријем студената на ОСНОВНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ и МАСТЕР струковне студије.

врх

 Подршка наставном процесу

Како је Висока инжењерска школа струковних студија - ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ настала из Више техничке машинске школе која је у свом 48-годишњем постојању створила одређене услове за квалитетно одржавање наставе, а тиме и одређене претпоставке које служе као подршка наставном процесу у ВИШСС што се огледа у следећем:

• за одржавање наставе на располагању је 2.200 m2 на матичној локацији Школе са добром структуром простора у складу са стандардима (амфитеатри, учионице, лабораторије, радионице, кабинети и сл.);

• наставу одржава 50 наставника и сарадника у настави, од којих је 25 са научним степеном доктор наука, стеченим на угледним образовно-научним установама;

• стручна библиотека са 7000 библиотекарских јединица, читаоницом у оквиру библиотеке и рачунарима у библиотеци који су повезани са интернетом;

• интернет клубом у оквиру Центра за рачунарство и информатику који је студентима на располагању и у време када нису на настави по распореду часова;

• устаљен систем укључивања студената у културни и спортски живот. Висока инжењерска школа поседује отворене спортске терене који имају и електрично осветљење за случај спортских тренинга и такмичења у вечерњим сатима;

• развијен информациони систем као подршка раду билиотеке, студентске службе и праћења наставе у целини;

• устаљен поступак организовања стручних екскурзија, посета предузећима и установама, обезбеђења стручне праксе за студенте и сл.
 


Погледајте: Простор и опрема, Центар за рачунарство и информатику, лабораторије за физику, испитивање материјала и производне технологије.

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум