о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ШКОЛИ

ОСНОВНА ОПШТА АКТА ШКОЛЕ И ЗАКОНИ

ОСТАЛА ОПШТА АКТА ШКОЛЕ - ПРАВИЛНИЦИ

СИСТЕМ КВАЛИТЕТА

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВАЊУ ШКОЛЕ И ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОСТАЛЕ БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ШКОЛИ

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ШКОЛУ

АРХИВА ДОКУМЕНАТА

 Кратки историјат и традиција у образовању

Висока инжењерска школа струковних студија - ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ (у даљем тексту: ВИШСС) настала је трансформацијом Више техничке машинске школе Београд-Земун у Високу школу струковних студија.

Виша техничка машинска школа Београд-Земун основана је 1959. године по Закону о оснивању виших техничких машинских школа у Београду, Крагујевцу и Нишу, кога је донела народна скупштина Републике Србије и до сада је на њој дипломирало 7600 студената на смеровима: Производно машинство, Машинске конструкције и механизација, Процесна техника и темротехника, Ортопедска техника, Производни менаџмент, Друмски и градски саобраћај, Заштита од пожара и Смеру за ваздухопловство-пилот.

ВИШСС конституисана је у складу са Законом о високом образовању и прошла је процес акредитације установе и студијских програма од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање.

Од 2007. године конституисана је као државна високошколска установа струковних студија са законским правом да организује и спроводи основне и специјалистичке струковне студије.

Структурне промене школе су дате следећим приказом:
врх

 Студијски програми на које Школа уписује студенте након акредитације.

Oсновнe струковнe студијe

На основу акредитације ВИШСС је добила дозволу за рад од Министарства просвете за одржавање наставе на нивоу основних струковних студија у трајању од 3 године (180 EСПБ - бодова) на следећим студијским програмима:

  • Друмски и градски саобраћај,
  • Заштита од пожара и спасавање,
  • Безбедност и здравље на раду,
  • Машинско инжењерство:
    • модул М1 - Производно инжењерство и
    • модул М2 - Процесна техника и термотехника.

Специјалистичке струковне студије

Школа је 2010. године акредитована и добила је дозволу за рад, од Министарства просвете, за упис студената на специјалистичке струковне студије, у трајању од 1 године (60 ЕСПБ - бодова), на следеће студијске програме:

Машинско инжењерство

  • модул М1 - CNC технологије и системи
  • модул М2 - Постројења и опрема у термотехници и процесној техници
Безбедност у саобраћају

Заштита од пожара и спасавање

Безбедност и здравље на раду
врх

 Подршка наставном процесу

Како је Висока инжењерска школа струковних студија - ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ настала из Више техничке машинске школе која је у свом 48-годишњем постојању створила одређене услове за квалитетно одржавање наставе, а тиме и одређене претпоставке које служе као подршка наставном процесу у ВИШСС што се огледа у следећем:

• за одржавање наставе на располагању је 2.200 m2 на матичној локацији Школе са добром структуром простора у складу са стандардима (амфитеатри, учионице, лабораторије, радионице, кабинети и сл.);

• наставу одржава 50 наставника и сарадника у настави, од којих је 25 са научним степеном доктор наука, стеченим на угледним образовно-научним установама;

• стручна библиотека са 7000 библиотекарских јединица, читаоницом у оквиру библиотеке и рачунарима у библиотеци који су повезани са интернетом;

• интернет клубом у оквиру Центра за рачунарство и информатику који је студентима на располагању и у време када нису на настави по распореду часова;

• устаљен систем укључивања студената у културни и спортски живот. Висока инжењерска школа поседује отворене спортске терене који имају и електрично осветљење за случај спортских тренинга и такмичења у вечерњим сатима;

• развијен информациони систем као подршка раду билиотеке, студентске службе и праћења наставе у целини;

• устаљен поступак организовања стручних екскурзија, посета предузећима и установама, обезбеђења стручне праксе за студенте и сл.
 


Погледајте: Простор и опрема, Центар за рачунарство и информатику, лабораторије за физику, испитивање материјала и производне технологије.

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум