о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

Лабораторија за физику

Лабораторија за физику постоји од оснивања Школе. Налази се у одвојеној згради поред спортских терена. Опремљена је апаратурама на којима се могу изводити следеће лабораторијске вежбе:
 

•  Мерење масе. Теразије

•  Мерење запремине течности мензуром

•  Мерење временских интервала хронометром

•  Одређивање густине чврстог тела пикнометром

•  Одређивање густине течности моровом вагом

•  Одређивање коефицијента површинског напона помоћу капиларне цеви

•  Одређивање коефицијента вискозности Стоксовом методом

•  Проверавање Шарловог закона

•  Одређивање специфичне топлоте чврстих тела помоћу калориметра

•  Одређивање односа специфичних топлота (cp/cv) за ваздух

•  Проверавање Омовог закона у струјном колу

•  Мерење отпора Витстоновим мостом

•  Одређивање температурског коефицијента отпора метала

•  Карактеристика електронске триоде

•  Карактеристика полупроводничке диоде

•  Одређивање карактеристике транзистора

•  Омов закон у колима наизменичне струје

•  Одређивање жижне даљине сочива помоћу оптичке клупе

•  Одређивање брзине звука помоћу Кунтове цеви
Погледајте: Простор и опрема, Центар за рачунарство и информатику, лабораторије за испитивање материјала и производне технологије.

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум