о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

Простор и опрема Школе:

Школа се налази у близини центра Земуна, смештена је у два грађевинска објекта који се налазе на једној катастарској парцели површине 1,32 ha, омеђеној улицама: Нада Димић, Прегревица и Клaоничка. Укупна корисна површина свих објеката износи 2241 m2 (без отворених спортских терена и наткривених површина за потребе друштвеног живота студената) и припада следећим објектима:

  1. главном објекту - 1986 m2 (на улазу I - 1607 m2, на улазу II - 379 m2),
  2. дворишном објекту - 180 m2 ,
  3. просторијама у атријуму главног објекта - 80 m2.

Школа је сопственим средствима изградила 312 m2. Градња се односи на дворишни објекат, простор за студентске потребе, магацин, архиву као и надоградња на улазу II главног објекта.

 Просторије имају услове за добро дневно светло и квалитетну електричну расвету. Подови су погодни за одржавање (паркет, керамика, терацо). Објекат је опремљен централним грејањем. У току 2005. године извршена је комплетна замена прозорске столарије и канцеларијског намештаја, обновљене су водоводне и канализационе инсталације и тоалети, уведена је посебна хидрантна мрежа и систем за дојаву пожара. Све просторије опремљене су савременим намештајем.

Спортски терени у дворишту Школе обезбеђују бављење следећим спортовима: атлетика, одбојка, кошарка, мали фудбал, рукомет и тенис. Површине терена су асфалтиране и у складу су са прописима за те врсте спортова. Спортски терени су осветљени рефлекторима постављеним на 4 стуба.

Школа поседује одговарајућу опрему као подршку настави. За потребе наставе користи се више преносивих рачунара, пројектора, графоскопа и платна за пројекцију; телевизор, видеорикордер, наставни модели и панои и слична наставна средства. Настава се изводи, у зависности од предмета, и као мултимедијална презентација.

Сви кабинети за консултативну наставу, лабораторије и канцеларије опремљени су рачунарима чији број зависи од намене просторије.

Лабораторије су опремљене уређајима, апаратурама и машинама неопходним за извођење наставе према плану и програму. Школа поседује обрадни центар (чија је набавна вредност 100.000 евра) и уз њега рачунарски систем за извођење CNC програмирања.

На даље се даје Листа просторија са површинама као и Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу.


Погледајте:: Центар за рачунарство и информатику, лабораторије за физику, испитивање материјала и производне технологије.

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум