ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Наставни материјали

Физика
Предметни наставник:
др Жељка Томић, дипл.инж.маш.
ztomic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:
01. недеља - 1 УВОД
01. недеља - 2 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ОСНОВЕ
01. недеља - 3 МЕТРОЛОГИЈА
02. недеља - 1 МЕХАНИКА - КИНЕМАТИКА
02. недеља - 2 ВЕКТОРИ И САБИРАЊЕ ВЕКТОРА
02. недеља - 3 СКАЛАРНЕ И ВЕКТОРСКЕ ВЕЛИЧИНЕ
03. недеља - МЕХАНИКА - ДИНАМИКА
04. недеља - 1 РАД И ЕНЕРГИЈА
04. недеља - 2 ДИНАМИКА РОТАЦИОНОГ КРЕТАЊА
05. недеља - ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ
06. недеља - 1 МЕХАНИКА ФЛУИДА - СТАТИКА ФЛУИДА
06. недеља - 2 МЕХАНИКА ФЛУИДА - ХИДРОДИНАМИКА
07. недеља - 1 ФИЗИЧКА СВОЈСТВА ФЛУИДА
07. недеља - 2 ЛАМИНАРНО И ТУРБУЛЕНТНО СТРУЈАЊЕ
07. недеља - 3 ОДРЕЂИВАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА ВИСКОЗНОСТИ
07. недеља - 4 ХИДРОСТАТИКА
07. недеља - 5 ЗАДАЦИ
08. недеља - ТЕРМОДИНАМИКА
08. недеља - ТЕРМОДИНАМИКА вежбе
09. недеља - 1 ЕЛЕКТРОСТАТИКА
09. недеља - 2 ЕЛЕКТРОСТАТИЧКИ ФЛУКС - ГАУСОВА ТЕОРЕМА
09. недеља - 3 КАПАЦИТИВНОСТ
09. недеља - 4 ЕЛЕКТРОСТАТИКА - ВЕЖБЕ
09. недеља - 5 ЗАДАЦИ
10. недеља - 1 ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
10. недеља - 1 ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА - НОВО
10. недеља - 2 ЗАДАЦИ
11. недеља - 1 ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ
11. недеља - 2 МАГНЕТНО ПОЉЕ У МАГНЕТИЦИМА
11. недеља - 3 ПРИРУЧНИК МАГНЕТИЗАМ 12. недеља - 1 ОПТИКА
12. недеља - 2 ОПТИКА
15. недеља - 1 АТОМСКА ФИЗИКА
15. недеља - 2 НУКЛЕАРНА ФИЗИКА

Додатни материјали:
ПРАКТИКУМ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
ЗБИРКА ЗА РАЧУНСКЕ ВЕЖБЕ
Физика и мерења
Задаци - мерне јединице
Кинематика
Кинематика I
Кинематика II
Динамика
Теорија релативности
OET 1
OET 2

© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум