ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА  

A. Листа предмета на основним струковним студијама
 1. 0001.06 - Математика А I
 2. 0002.11 - Математика А II
 3. 0003.16 - Физика
 4. 0004.11 - Статика
 5. 0005.11 - Механика
 6. 0006.11 - Отпорност материјала А
 7. 0007.11 - Електротехника са електроником
 8. 0008.11 - Инжењерско цртање са нацртном геометријом
 9. 0009.11 - Машински елементи
 10. 0010.16 - Машински материјали
 11. 0012.06 - Енглески језик
 12. 0019.11 - Управљање пројектима
 13. 0021.06 - Математика Б
 14. 0022.11 - Техничка механика
 15. 0023.06 - Отпорност материјала Б
 16. 0024.11 - Елементи машина и уређаја
 17. 0025.16 - Технички материјали и погонске материје
 18. 0026.11 - Теорија саобраћајних токова
 19. 0027.11 - Понашање робе у транспорту
 20. 0028.11 - Информатика
 21. 0030.11 - Организација и технологија друмског транспорта
 22. 0042.11 - Хемија
 23. 0044.16 - Медицина рада
 24. 0045.11 - Процеси сагоревања и термоенергетска постројења
 25. 0048.11 - Еколошки менаџмент
 26. 0061.11 - Термодинамика и топлотни апарати
 27. 0064.11 - Цевни водови и регулација процеса
 28. 0065.11 - Микроклима и радна околина
 29. 0067.11 - Пумпе, компресори и вентилатори
 30. 0068.11 - Техничка хидромеханика
 31. 0069.11 - Основе механике флуида и струјних машина
 32. 0111.11 - Машинска обрада I
 33. 0112.11 - NU обрадни системи
 34. 0114.11 - Машинска обрада II
 35. 0115.11 - Алати и прибори
 36. 0116.11 - Мерење и контрола
 37. 0117.11 - Пројектовање технолошких процеса
 38. 0121.11 - Индустријски менаџмент
 39. 0125.11 - Финансијски менаџмент и пословно уговарање
 40. 0132.11 - Аутоматизација производних процеса
 41. 0137.11 - Експлоатација и одржавање техничких средстава
 42. 0144.11 - Грејање, проветравање и индустријска вентилација
 43. 0211.11 - Путеви и уличне мреже
 44. 0212.11 - Путнички саобраћајни терминали и аутобазе
 45. 0213.11 - Унутрашњи транспорт
 46. 0214.11 - Регулисање саобраћаја
 47. 0215.11 - Јавни градски превоз
 48. 0216.11 - Безбедност саобраћаја
 49. 0217.11 - Интегрални транспорт
 50. 0218.11 - Мотори и моторна возила
 51. 0282.11 - Осигурање и процена штете
 52. 0312.11 - Превентивна заштита од пожара и експлозија
 53. 0313.11 - Опрема и уређаји за гашење пожара и спасавање
 54. 0314.11 - Управљање и руковођење у заштити и спасавању
 55. 0316.11 - Основи тактике гашења пожара
 56. 0317.11 - Тактика гашења пожара
 57. 0321.11 - Систем безбедности и превентивни инжењеринг
 58. 0322.11 - Безбедност у изградњи и коришћењу грађевинских објеката
 59. 0323.11 - Надзор над применом прописа у безбедности и здрављу на раду
 60. 0324.11 - Средства и опрема личне заштите на раду
 61. 0325.11 - Производни процеси и безбедност опреме за рад
 62. 0381.11 - Техничко управљање ризицима у осигурању
 63. 0511.11 - Интернет и електронско пословање
 64. 0513.11 - Пројектовање применом рачунара
 65. 0043.11 - Опасне и штетне материје и заштита животне средине
 66. 0017.11 - Основе примене рачунара у инжењерству
 67. 0326.11 - Објекти и инсталације намењени за радне процесе

Б. Листа предмета на специјалистичким струковним студијама
 1. 1001.15 - Технологије и системи квалитета
 2. 1002.15 - 3D моделирање у инжењерству
 3. 1003.15 - Технике еколошког инжењерства
 4. 1004.15 - Менаџмент одражавањем
 5. 1101.15 - Технологије и програмирање CNC система
 6. 1102.15 - Техноекономска оптимизација
 7. 1103.15 - Моделирање алата и прибора за CNC системе
 8. 1104.15 - Менаџмент у индустријском инжењерству
 9. 1105.15 - Експлоатација термотехничких и термоенергетских постројења
 10. 1106.15 - Гасне инсталације и опрема
 11. 1107.15 - Мерења и регулација процеса
 12. 1109.10 - Технички прописи и стандарди
 13. 1111.15 - Заваривање и заварене конструкције
 14. 1201.15 - Шпедиција са логистиком транспорта
 15. 1204.10 - Превентива и кампање у безбедности саобраћаја
 16. 1205.15 - Анализе и увиђаји саобраћајних незгода
 17. 1206.15 - Вештачење саобраћајних незгода
 18. 1301.11 - Управљање документима у безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара
 19. 1302.11 - Систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
 20. 1303.11 - Противексплозивна заштита електричних и нелектричних уређаја и инсталација
 21. 1304.11 - Поступци утврђивања узрока пожара и повреда на раду
 22. 1305.11 - Основе пројектовања система за гашење и дојаву пожара
 23. 1401.11 - Безбедност машина
 24. 1402.11 - Управљање мерама за безбедан рад на градилиштима
 25. 1403.11 - Ергономија рада и психофизичке штетности
 26. 1404.11 - Медицина рада 2
врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум