о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

Сарадња са привредом и истраживачки рад

Од оснивања Школе развијала се активност на пословима сарадње са привредом. Таква сарадња могла је да се реализује захваљујући наставном кадру који је дошао из привреде са добрим инжењерским искуством. Касније је Школа такође вршила избор наставног кадра из привреде, института и са факултета, који је поред наставе испољавао и афинитет према сарадњи са привредом и институтима на конкретним инжењерским или развојним пројектима.

У периоду интензивног развоја и инвестиција у привреди Школа је реализовала значајне пројекте из следећих области:

  • конструкције специјалних машина и уређаја за потребе индустрије
  • конструкције алата за обраду лима за потребе аутомобилске индустрије
  • пројектовање и надзор над монтажом и пуштање у пробни рад производних линија за обраду делова од метала; пројектовање и надзор над монтажом разних процесних инсталација у области прехрамбене и хемијске индустрије, енергетике, грејања, климатизације и др.
  • израда пројекта механизације и аутоматизације појединих производних процеса
  • израда идејних пројеката и студија оправданости инвестиционих улагања
  • издавање уверења о квалитету производа – атеста
  • одржавање стручних семинара и курсева за иновацију знања

Оваква врста сарадње остваривана је са предузећима и установама од којих су најважнији: Индустрија мотора – Раковица, Индустрија машина и трактора – Нови Београд, ФОБ – Нови Београд, Индустрија котрљајућих лежајева - Београд, ''Бранко Плећаш'' - Земун, Товарна автомобила – Марибор, ФИАЗ – Прокупље, Ливница Београд, Партизански пут - Београд, Институти ''Михајло Пупин'', ''Кирило Савић'' и Имтел - Београд, РО Вага - Београд, Електронска индустрија – Београд, Термоелектро - Београд, Минел електроопрема и прекидачи - Београд, Икарбус – Земун, ЕИ – Ферити – Београд, Монтринг – Панчево, Проиметал – Роповчево, Минел инжењеринг – Београд, Фасма – Београд, Електроисток – Београд, „Колубара“ – Мионица, ЕИ – Пуд – Београд, Текстилни школски центар – Београд, ЕИ – Авала – Земун, Коксно хемијски комбинат – Лукавац, ПКБ Пролетер – Београд, НИШРО „Дневник“ - Нови Сад, Гоша – Смедеревска Паланка, ИМР – инжењеринг – Раковица, Златар – Нова Варош, Бродарски институт – Загреб (преко Термовента), ИП „Ставропољ“ – Фабрика уља – СССР, Савезна управа царина, ЖТП – Београд - сада Железнице Србије, Пивара - Панчево, „Херој Срба“ - сада Фабрика железничких возила – ЖЕЛВОЗ – Смедерево и други.

Од значајних курсева за иновације знања истиче се курс под називом „Погон и одржавање термотехничких, термоенергетских и процесних постројења“ који је одржаван у више наврата за потребе војске крајем 80-тих година прошлог века. На петнаестодневне курсеве су долазили представници војске и свих војних команди.

Такође, одржано је више курсева из области аутоматизације производње и одржавање система за аутоматизацију за инжењере и висококвалификоване раднике који су радили на овим пословима у предузећима „Змај“ – Земун, ИМТ и ФОБ – Нови Београд, Индустрија прецизне механике – Београд, Индустрија мотора Раковица и друго.

Формирање Центра за истраживање и развој (ЦИР) и Центра за унапређење безбедности саобраћаја (ЦУБС)

Школа је организационо конституисала ове активности што је дефинисано статутом Школе и организационо хијерархијском шемом. На предлог директора Школе наставно веће врши избор руководилаца центара.

Сарадња са привредом и установама се уговара и реализује у складу са Правилником о сарадњи са предузећима и установама (правилник је презентован у одељку о Школи овог сајта).

Истраживачки центри су тако постављени да обједињавају лабораторије и радионице Школе у функционалну целину, а за потребе истраживања и сарадње са привредом уз укључивање студената на овим пословима.

С обзиром на тржишне услове сарадња са предузећима и установама у последњих пет година се углавном односи на следеће:

Школа је урадила више Атеста - Уверења о провери квалитета за производе, уређаје и опрему широког спектра за које се, на бази испитивања, констатују техничке и технолошке карактеристике производа и о томе издаје одговарајући документ поручиоцу посла.

Затим су вршена испитивања машина и опреме у погледу носивости и функционалности појединих склопова и то у производним условима, а за потребе Железница Србије, Сектор ЗОВС, Београд, ЖЕЛВОЗ – Смедерево, Интер-механика – Смедерево, Братство АД – Суботица.

Школа поседује Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду, издату Решењем министра рада и социјалне политике под бројем 164-02-00234/2015-01 од 09.02.2016. године.

Школа је одржавала и спремна је да на даље одржава курсеве припремне наставе за кандидате који се припремају за полагање стручног испита из области Безбедност и здравље на раду, као и курсеве из области Заштите од пожара.

Наставници Школе су обављали и обављају, за друга правна лица, послове процене ризика радних места, као и послове Лица за безбедност и здравље на раду у другим установама, ова активност Школе је значајно присутна („DIGIT D.O.O“, Основна школа „Ослободиоци Београда“ - Београд, Висока школа струковних студија за Информационе и Комуникационе Технологије – Београд, Електротехничкa школa „Стари град“ – Београд, Осма београдска гимназија и др., као и Периодично испитивање хидрауличне пресе П.6736 у ЈП „Железнице Србије“ ).

Посебно истичемо сарадњу појединих наставника са министарствима и појединим струковним удружењима, а која се односи на следеће:

Др Слободан Ристић је именовањем од стране надлежног министарства постављен у комисију за полагање стручног испита за машинску струку од 1992 до 2011. године, при чему је у два мандата именован и за Председника Комисије. Сада је у Комисији за опис лиценци за машинску струку у Инжењерској комори Србије.

Др Раденко Рајић је именован од стране Министра за рад и социјалну политику за члана Комисије за полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и координатора за извођење радова.

Др Богдан Марковић је именован од стране Министарства рада и социјалне политике за члана стручне радне групе за рад и социјалну политику у циљу унапређења безбедности саобраћаја формиране на основу Одлуке о образовању Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима.

Мр Саша Марковић је именован од стране Управног одбора Друштва за процесну технику за председника организационог одбора Процесинга 2012, Др Раденко Рајић за члана организационог одбора Процесинга 2012.

Др Слободан Рацков је ангажован као одговорни инжењер за уградњу машинских инсталација у више занчајних грађевинских објеката.

Др Дејан Јованов је ангажован од стране Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије за одговорно лице за надзор и унапређење безбедности саобраћаја у Азербејџану.

Школа истиче добру сарадњу са сродним факултетима за које су наши студенти заинтересовани у погледу наставка студија.


врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум