о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

Упис

Ближе информације о упису су дате у Правилнику о упису студената на основне и специјалистичке струковне студије, који је презентован на сајту ове Школе у одељку о Школи.

 Упис на студијскe програмe основних струковних студија

На основу акредитације ВИШСС је добила дозволу за рад од Министарства просвете за одржавање наставе на нивоу основних струковних студија (180 EСПБ - бодова) на следећим студијским програмима:

 • Друмски и градски саобраћај,
 • Заштита од пожара и спасавање,
 • Безбедност и здравље на раду,
 • Машинско инжењерство:
  • модул М1 - Производно инжењерство и
  • модул М2 - Процесна техника и термотехника.
за које Школа рaсписује конкурс за пријем нових студената и то за:
- 270 студената о трошку буџета и
- 50 студената који плаћају школарину.

Детаљније о студијским програмима можете прочитати на страни Студије.

Услови за упис

Упис у ВИШСС се спроводи на основу Конкурса. Конкурс садржи број студента који се могу уписати на сваки од студијских програма. Број студената је ограничен бројем који је дат у Дозволи за рад. При конкурисању, кандидат се опредељује за Студијски програм. Право конкурисања имају лица која су завршила гимназију или другу одговарајућу средњу школу у четворогодишњем.

Поред броја кандидата које ће Школа уписати, конкурс садржи и термине за подношење докумената и полагање пријемног испита како у првом тако и у другом уписном року.

Након објављивања конкурса, ВИШСС објављује додатне информације у вези конкурса које се првенствено односе на време подношења докумената за пријем, одржавање пријемног испита, уписа кандидата, висине уплате за полагање пријемног испита, износа школарине за студенте који плаћају школовање, и сл. Додатне информације се штампају на формату А4 и издају се за сваку годину посебно и саставни су део информатора за будуће студенте.

Подношење докумената

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријаву на конкурс (која се купује у скриптарници ВИШСС) предају фотокопије документа и то:

• Сведочанства свих разреда средње школе;
• Диплому о положеном завршном (матурском) испиту;
• Извод из матичне књиге рођених;
• Доказ о уплати за полагање пријемног испита.

Полагање пријемног испита

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит из математике. Пријемни испит из математике се одржава у просторијама ВИШСС у дану како је предвиђено конкурсом.
Распоред за полагање пријемног испита по просторијама објављује се два дана пре полагања пријемног испита.

Кандидати за пријемни испит треба са собом да понесу личну карту или пасош, да поседују прибор за писање и да буду у предвиђеној просторији 30 минута пре почетка пријемног испита. Дежурни наставници на испиту распоређују кандидате на места за рад и деле им задатке и папир на коме ће радити задатке.

Пријемни испит траје два сата и ради се без коришћења литературе.

Уплату за полагање пријемног испита кандидати уплаћују на жиро рачун ВИШСС.

Начин избора кандидата

За упис на Студијски програм утврђује се редослед – ранг листа кандидата на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту из математике.
Редослед – ранг листа за упис утврђује се применом следећих мерила:

1) општег успеха у средњем образовању (збир просечних оцена из сва четири разреда множи се са два и тако добијен број је број бодова по овом мерилу), којим кандидат може да оствари најмање 16, а највише 40 бодова и
2) резултата постигнутог на пријемном испиту из математике, који се вреднује највише са 60 бодова.

Збир бодова по датим мерилима је највише 100 и одређује место кандидата на ранг листи. Кандидати који се налазе на ранг листи и имају најмање 51 бод, могу се уписати на студије о трошку буџета, под условом да се налазе у оквиру броја за који је расписан конкурс за упис од стране оснивача ВИШСС. Кандидати који се налазе на ранг листи и имају најмање 30 бодова, могу се уписати на студије као студенти који се сами финансирају, ако се налазе у оквиру броја за који је расписан конкурс за упис.

Упис примљених кандидата

Упис примљених кандидата oбавиће се према распореду који се дефинише при објављивању резултата конкурса.

Кандидати који стекну право на упис у ВИШСС подносе:

 • Сведочанства за све разреде средње школе и диплому (оригинал);
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал);
 • Два попуњена обрасца ШВ-20;
 • Индекс, са попуњеним личним подацима;
 • Две фотографије 3.5 * 4.5 cm;
 • Доказ о уплати школарине за студенте који плаћају школовање.

Уплата се врши на текући рачун ВИШСС број: 840-1852666-36; позив на број 700.

При упису кандидати врше уплату за осигурање.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс не враћају се.

Припрема кандидата за полагање пријемног испита из математике

ВИШСС организује посебну наставу за припремање пријемног испита из математике. Настава се одржава у јуну и траје 30 часова.

ВИШСС до краја априла текуће године одређује износ кога треба да уплаћују кандидати за ове намене, период у коме се примају пријаве за похађање ове наставе, распоред одржавања припремне наставе. Уз пријаву кандидати уплаћују одређени новчани износ на жиро рачун ВИШСС за потребе покрића трошкова припремне наставе.

Збирка задатака за припрему кандидата за полагање пријемног испита из Математике, може се преузети у скриптарници ВИШСС.

Све актуелне информације везане за упис можете наћи на страни Актуелно. врх

 Упис на студијскe програмe специјалистичких струковних студија

На основу акредитације ВИШСС је добила дозволу за рад од Министарства просвете за одржавање наставе на нивоу специјалистичких струковних студија (60 EСПБ - бодова) на следећим студијским програмима:

1) студијски програм: Безбедност у саобраћају – 35 студената

2) студијски програм: Заштита од пожара и спасавање – 35 студената

3) студијски програм: Безбедност и здравље на раду – 35 студената

4) студијски програм: Машинско инжењерство – 35 студената
 • модул М1 - CNC технологије и системи
 • модул М2 - Постројења и опрема у термотехници и процесној техници

Услови уписа на специјалистичне струковне студије

Право директног уписа на специјалистичке струковне студије имају кандидати који су претходно завршили одговарајуће основне струковне студије у обиму од минимум 180 ЕСПБ бодова и ако су на ранг листи у оквиру броја који је дат у Дозволи за рад.

Под одговарајућим основним струковним студијама подразумевају се студије које припадају области за коју кандидат конкурише на специјалистичким струковним студијама.

Рангирање кандидата врши се на основу успеха постигнутог на нивоу основних струковних студија (средња оцена) и радног искуства оствареног на одговарајућим пословима струковног инжењера. Радно искуство се доказује одговарајућом потврдом послодавца.

Начин рангирања: бројна вредност средње оцене остварене на основним струковним студијама је стартни број поена.

За сваку годину бављења струком кандидату следује још по 0,2 поена.

Сабирањем стартних поена и поена по основу радног искуства у струци добија се укупан број поена са којим се формира ранг листа.

Право на рангирање и упис могу остварити и кандидати који су завршили основне струковне студије и из неких других области техничке струке ако су у структури студијског програма по коме су студирали, имали академско-општеобразовне и стручне предмете сродне заједничким предметима на студијским програмима основних струковних студија које обезбеђује право директног уписа.

Такви кандидати се евидентирају као лица заинтересована за специјалистичке студије. Исти се квалификују за ранг листу уколико претходно положе одговарајући тест или ураде приступни рад кога бране пред Комисијом за пријем студената на специјалистичке студије.

Право на  рангирање и упис на специјалистичке струковне студије могу остварити и кандидати који су претходно завршили академске студије из одговарајуће области или из друге области техничке струке под условом да претходно положе одговарајући тест или ураде приступни рад кога бране пред Комисијом за пријем студената на специјалистичке студије.

Комисију за пријем студената на специјалистичке студије сачињавају руководиоци студијских програма на нивоу основних струковних студија.

Ближи услови за упис дати су у Правилнику о студијама

Пријављивање кандидата

Кандидати за упис на специјалистичке струковне студије пријављују се на шалтеру студенске службе, при чему попуњавају образац пријаве за конкурс и достављају следећа документа:

 1. Кратку биографију кандидата (треба да се види ток школовања и послова које је радио, ако је био запослен);
 2. Штампана лична карта чипована или копија личне карте (оригинал на увид);
 3. Оригинал или оверена копија дипломе о завршеним основним струковним студијама са припадајућим додатком дипломе (у случају да кандидат нема ова документа, прилаже оригинал Уверење о дипломирању и Уверење о положеним испитима са средњом оценом у току студија);
 4. Уверење о запослењу (ако је кандидат запослен);
 5. Уверење о оствареном радном стажу до месеца конкурисања (ако кандидат има радни стаж).
врх

 Додатна настава за студенте који су претходно завршили Вишу техничку машинску школу, а изразили жељу да стекну високо образовање

Наставно веће је на основу анализе садржаја предмета из којих се изводи настава на ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ – ВИШСС и садржаја предмета из којих се изводила настава по програму Више техничке машинске школе Београд-Земун, усвојило документ:

ЕКВИВАЛЕНТНОСТ ПРЕДМЕТА И ПРЕДМЕТИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИЗНАТИ ПО ПРОГРАМУ СТУДИЈАТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ -ВИШСС У ОДНОСУ НА ПРЕДМЕТЕ ИЗ ПРОГРАМА СТУДИЈА ВИШЕ ТЕХНИЧКЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ БЕОГРАД-ЗЕМУН И ТО ПО ПЕРИОДИМА ВАЖНОСТИ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА ВИШЕ ТЕХНИЧКЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ

(1993/94 до 2006/2007; 1990/91 до 1992/93; 1984/85 до 1989/90; 1975/76 до 1983/84.),

на основу кога следује који се предмети могу признати студентима који желе да наставе студије.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – ВИШСС омогућава студентима који су завршили студије на Вишој техничкој машинској школи Београд-Земун да наставе студије на једном од следећих студијских програма:

 • Машинско инжењерство:
  • модул М1 - Производно инжењерство
  • модул М2 - Процесна техника и термотехника
 • Заштита од пожара и спасавање,
 • Безбедност и здравље на раду и
 • Друмски и градски саобраћај.

До стицања дипломе о завршеним основним струковним студијама (180 ЕСПБ), студенти који су завршили Вишу техничку машинску школу Београд-Земун, треба да одслушају наставу, изврше предиспитне обавезе и положе испите из одређеног броја предмета, зависно од наставног плана по коме су студирали.

Табеларно је дат преглед допунских предмета.

 Пријем кандидата на студије ТЕХНИКУМA ТАУРУНУМ, са других високошколских установа

Постоји могућност пријема кандидата на студије на ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ, са других високошколских установа. Сваки захтев се решава појединачно, при чему се врши еквиваленција предмета и програмских садржаја ТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ и предмета које је кандидат положио на другој високошколској установи са које прелази.

Детаљније информације о пријему кандидата са друге високошколске установе можете прочитати овде.


врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум