о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт

Упис

Ближе информације о упису су дате у Правилнику о упису студената на основне и специјалистичке струковне студије и Правилнику о мастер струковним студијаама, који су презентовани на сајту ове Школе у одељку о Школи.

 Упис на студијскe програмe основних струковних студија

На основу акредитације ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМА-ВИШСС добијена је дозвола за рад од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за одржавање наставе на нивоу основних струковних студија (180 EСПБ - бодова) на следећим студијским програмима:

 • Друмски и градски саобраћај,
 • Заштита од пожара и спасавање,
 • Безбедност и здравље на раду,
 • Машинско инжењерство:
  • модул М1 - Производно инжењерство и
  • модул М2 - Процесна техника и термотехника.
за које Школа рaсписује конкурс за пријем нових студената и то за:
- 190 студената о трошку буџета и
- 80 студената који плаћају школарину.

Услови за упис

Упис у ВИШСС се спроводи на основу Конкурса. Конкурс се расписује крајем маја текуће школске године, за наредну школску годину. Конкурс садржи број студента који се могу уписати на сваки од студијских програма. Број студената је ограничен бројем који је дат у Дозволи за рад. При конкурисању, кандидат се опредељује за Студијски програм. Детаљније о студијским програмима дато је у одељку Студије. Право конкурисања имају лица која су завршила гимназију или другу одговарајућу средњу школу у трогодишњем или четворогодишњем трајању.

Поред броја кандидата које ће Школа уписати, конкурс садржи и термине за подношење докумената и полагање пријемног испита како у првом тако и у другом уписном року.

Након објављивања конкурса, ВИШСС објављује додатне информације у вези конкурса које се првенствено односе на време подношења докумената за пријем, одржавање пријемног испита, уписа кандидата, висине уплате за полагање пријемног испита, износа школарине за студенте који плаћају школовање, и сл. Додатне информације се штампају на формату А4 и издају се за сваку годину посебно и саставни су део информатора за будуће студенте.

Пријављивање на конкурс

Кандидати за упис на основне струковне студије пријављују се преко студентске службе, при чему подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен образац Пријаве на конкурс предају фотокопије докумената и то:

• Сведочанства свих разреда средње школе;
• Диплому о положеном завршном (матурском) испиту;
• Извод из матичне књиге рођених;
• Доказ о уплати за полагање пријемног испита.

Полагање пријемног испита

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит из математике. Пријемни испит из математике се одржава у просторијама ВИШСС у дану како је предвиђено конкурсом.
Распоред за полагање пријемног испита по просторијама објављује се два дана пре полагања пријемног испита.

Кандидати за полагање пријемног испита треба са собом да понесу личну карту или пасош, да поседују прибор за писање и да буду у предвиђеној просторији 30 минута пре почетка пријемног испита. Дежурни наставници на испиту распоређују кандидате на места за рад и деле им задатке и папир на коме ће радити задатке.

Пријемни испит траје два сата и ради се без коришћења литературе.

Уплату за полагање пријемног испита кандидати уплаћују на текући рачун ВИШСС, број: 840-1852666-36; позив на број 750.

Начин избора кандидата

За упис на Студијски програм утврђује се редослед – ранг листа кандидата на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту из математике.
Редослед – ранг листа за упис утврђује се применом следећих мерила:

1) општег успеха у средњем образовању (збир просечних оцена из сва четири разреда множи се са два и тако добијен број је број бодова по овом мерилу), којим кандидат може да оствари најмање 16, а највише 40 бодова и
2) резултата постигнутог на пријемном испиту из математике, који се вреднује највише са 60 бодова.

Збир бодова по датим мерилима је највише 100 и одређује место кандидата на ранг листи. Кандидати који се налазе на ранг листи и имају најмање 51 бод, могу се уписати на студије о трошку буџета, под условом да се налазе у оквиру броја за који је расписан конкурс за упис од стране оснивача ВИШСС. Кандидати који се налазе на ранг листи и имају најмање 30 бодова, могу се уписати на студије као студенти који се сами финансирају, ако се налазе у оквиру броја за који је расписан конкурс за упис.

Упис примљених кандидата

Упис примљених кандидата oбавиће се према распореду који се дефинише при објављивању резултата конкурса.

Кандидати који стекну право на упис у ВИШСС подносе:

 • Сведочанства за све разреде средње школе и диплому (оригинал);
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал);
 • Два попуњена обрасца ШВ-20;
 • Индекс, са попуњеним личним подацима;
 • Две фотографије 3.5 х 4.5 cm;
 • Доказ о уплати школарине за студенте који плаћају школовање.

Уплата се врши на текући рачун ВИШСС број: 840-1852666-36; позив на број 700.

При упису, студент подлеже осигурању лица за случај повреде.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс не враћају се.

Припрема кандидата за полагање пријемног испита из математике

ВИШСС организује посебну наставу за припремање кандидата за пријемни испит из математике. Настава се одржава крајем маја и почетком јуна и траје 30 часова.

ВИШСС до краја априла текуће године одређује износ кога треба да уплаћују кандидати за ове намене, период у коме се примају пријаве за похађање ове наставе, распоред одржавања припремне наставе и тс. Уз пријаву кандидати уплаћују одређени новчани износ на текући рачун ВИШСС бр. 840-1852666-36, позив на број 850, за покриће трошкова припремне наставе.

Збирка задатака за припрему кандидата за полагање пријемног испита из Математике, може се преузети са сајта Школе.

Све актуелне информације везане за упис можете наћи на страни Актуелно. врх

 Упис на студијски програм специјалистичких струковних студија

На основу акредитације ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМА-ВИШСС добијена је дозвола за рад од Министарства просвете науке и технолошког развоја за одржавање наставе на нивоу специјалистичких струковних студија (60 ЕСПБ-бодова ) на следећем студијском програму:

1) студијски програм: Машинско инжењерство, са модулима:

 • модул М1 - CNC технологије и системи
 • модул М2 - Постројења и опрема у термотехници и процесној техници

Школа ће путем конкурса уписати 20 студената који плаћају школарину.

Право уписа

Право уписа на специјалистичке струковне студије имају кандидати који су претходно завршили основне струковне студије на ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМУ–ВИШСС из обасти машинског инжењерства или су завршили еквивалентне студије на другој високој школи струковних студија.

Право уписа могу остварити и кандидати који су претходно завршили основне струковне студије из неких других области техничке струке, ако су у структури студијског програма по коме су студирали имали одговарајуће академско-општеобразовне и стручне предмете, сродне предметима на студијском програму основних струковних студија у области машинског инжењерства на Школи.

Право уписа могу остварити и кандидати који су претходно завршили основне академске студије из области машинског инжењерства или су завршили студије из других области техничке струке или су завршили академске студије из других одговарајућих области техничке струке. Комисија за пријем студената на специјалистичке струковне студије процењује које области су одговарајуће за упис специјалистичких струковних студија у Школи.

Кандидати из претходног става се евидентирају као лица заинтересована за специјалистичке струковне студије. Иста се квалификују за ранг листу уколико ураде приступни рад кога бране пред Комисијом за пријем студената на специјалистичке струковне студије.

Право уписа из претходног става, кандидати могу остварити под условом да ураде приступни рад кога бране пред Комисијом за пријем студената на специјалистичке струковне студије.

Пријављивање на конкурс

Кандидати се пријављују на конкурс преко студентске службе Школе, при чему попуњавају образац Пријаве на конкурс и достављају следећа документа:

 1. Кратка биографија кандидата (треба да се виде ток школовања и послови које је радио ако је био запослен);
 2. Одштампани подаци читача електронске личне карте или копија нечиповане (или старе) личне карте - оригинал на увид;
 3. Оригинал или оверена копија дипломе о завршеним основним студијама са припадајућим додатком дипломи (у случају да кандидат нема ова документа прилаже оригинал Уверење о дипломирању и Уверење о положеним испитима са средњом оценом у току студија);
 4. Уверење/потврду о запослењу (ако је кандидат запослен);
 5. Уверење о оствареном радном стажу до месеца конкурисања (ако кандидат има радни стаж).

Начин избора кандидата

Пријем кандидата се врши на основу ранг листе. Рангирање се врши на основу успеха постигнутог на основним студијама (стартни поени) и на основу радног искуства у струци (додатни поени) на следећи начин:

 • стартни број поена кандидат стиче на основу бројне вредности средње оцене остварене на основним струковним студијама, односно основним академским студијама;
 • додатних 0,2 поена кандидат стиче за сваку годину радног искуства у струци.

Сабирањем стартног броја поена и додатног броја поена добија се укупан број поена са којим се формира ранг листа. Ранг листа се објављује на огласној табли Школе и сајту Школе. Кандидати имају право увида у ранг листу, а уколико имају примедбе могу се обратити председнику Комисије за пријем студената на специјалистичке струковне студије.

Упис примљених кандидата

Упис примљених кандидата oбавиће се према распореду који се дефинише при објављивању резултата конкурса
Примљени кандидати треба да поднесу следећа документа:

 1. Извод из матичне књиге рођених (оригинал);
 2. Два попуњена обрасца ШВ-20;
 3. Индекс, са попуњеним личним подацима;
 4. Две фотографије 3.5 х 4.5 cm;
 5. Доказ о уплати школарине.

Уплата се врши на текући рачун ВИШСС број: 840-1852666-36; позив на број 700.

При упису, студент подлеже осигурању лица за случај повреде.

Важне напомене у вези уписа

Да би се организовала настава на специјалистичким струковним студијама, неопходно је да буде задовољен услов минималног броја студената и то:

 1. минимум 10 уписаних студената на студијски програм;
 2. минимум 5 уписаних студената на модул студијског програма;
 3. минимум 5 пријављених студената за изборни предмет (ако се пријави мање, студент се упућује на изборни предмет за који се пријавило 5 или више студената).
врх

 Упис на студијскe програмe мастер струковних студија

На основу акредитације ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМА-ВИШСС добијена је дозвола за рад од Министарства просвете науке и технолошког развоја за одржавање наставе на нивоу мастер струковних студија (120 ЕСПБ-бодова ) на следећим студијским програмима:

1) студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

 • модул М1 - Заштита од пожара и спасавање
 • модул М2 - Безбедност и здравље на раду и

Школа ће путем конкурса на прву годину студија уписати на овај студијски програм 45 студената који плаћају школарину.

2) студијски програм Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта

Школа ће путем конкурса на прву годину студија уписати на овај студијски програм 25 студената који плаћају школарину.

Право уписа

Право уписа на прву годину мастер струковне студије имају кандидати који су претходно завршили одговарајуће основне струковне студије у обиму од минимум 180 ЕСПБ бодова; одговарајуће специјалистичке струковне студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова, уз претходно завршене одговарајуће основне струковне студије. Под одговарајућим студијама подразумевају се студије које припадају истој области као и мастер струковне студије, за које кандидат конкурише.

Право уписа могу остварити и кандидати који су претходно завршили основне струковне студије из неких других области техничке струке у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова или су претходно завршили академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова из одговарајуће области, под условом да претходно ураде приступни рад којег бране пред Комисијом за пријем студената на мастер струковне студије.

Кандидату из претходног става, тему за приступни рад и садржај задатка кога треба да уради, одређује Комисија за пријем на мастер струковне студије.

Пријављивање на конкурс

Кандидати се пријављују на конкурс преко студентске службе Школе, при чему попуњавају образац Пријаве на конкурс и достављају следећа документа:

 1. Кратка биографија кандидата (треба да се виде ток школовања и послови које је радио ако је био запослен);
 2. Одштампани подаци читача електронске личне карте или копија нечиповане (или старе) личне карте - оригинал на увид;
 3. Оригинал или оверена копија дипломе о завршеним основним студијама са припадајућим додатком дипломи (у случају да кандидат нема ова документа прилаже оригинал Уверење о дипломирању и Уверење о положеним испитима са средњом оценом у току студија);
 4. Оригинал или оверена копија дипломе о завршеним специјалистичким струковним студијама са припадајућим додатком дипломи (у случају да кандидат нема ова документа прилаже оригинал Уверење о дипломирању и Уверење о положеним испитима са средњом оценом у току студија);
 5. Уверење/потврду о запослењу (ако је кандидат запослен);
 6. Уверење о оствареном радном стажу до месеца конкурисања (ако кандидат има радни стаж).

Начин избора кандидата

Пријем кандидата се врши на основу ранг листе. Рангирање се врши на основу успеха постигнутог на основним студијама (стартни поени) и на основу радног искуства у струци (додатни поени) на следећи начин:

 • стартни број поена кандидат стиче на основу бројне вредности средње оцене остварене на основним струковним студијама, односно основним академским студијама;
 • додатних 0,2 поена кандидат стиче за сваку годину радног искуства у струци.

Сабирањем стартног броја поена и додатног броја поена добија се укупан број поена са којим се формира ранг листа. Ранг листа се објављује на огласној табли Школе и сајту Школе. Кандидати имају право увида у ранг листу, а уколико имају примедбе могу се обратити председнику Комисије за пријем студената на мастер струковне студије.

Комисија за пријем студената на мастер струковне студије ће објавити ранг листу кандидата 25.09.2020. године.

Упис примљених кандидата

Упис примљених кандидата oбавиће се према распореду који се дефинише при објављивању резултата конкурса
Примљени кандидати треба да поднесу следећа документа:

 1. Извод из матичне књиге рођених (оригинал);
 2. Два попуњена обрасца ШВ-20;
 3. Индекс, са попуњеним личним подацима;
 4. Две фотографије 3.5 х 4.5 cm;
 5. Доказ о уплати школарине.

Уплата се врши на текући рачун ВИШСС број: 840-1852666-36; позив на број 700.

При упису, студент подлеже осигурању лица за случај повреде.

Важне напомене у вези уписа

Да би се организовала настава на мастер струковним студијама, неопходно је да буде задовољен услов минималног броја студената и то:

 1. минимум 10 уписаних студената на студијски програм;
 2. минимум 5 уписаних студената на модул студијског програма;
 3. минимум 5 пријављених студената за изборни предмет (ако се пријави мање, студент се упућује на изборни предмет за који се пријавило 5 или више студената).

 Пријем кандидата на студије ТЕХНИКУМA ТАУРУНУМ, са других високошколских установа

Постоји могућност пријема кандидата на студије на ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ, са других високошколских установа. Сваки захтев се решава појединачно, при чему се врши еквиваленција предмета и програмских садржаја ТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ и предмета које је кандидат положио на другој високошколској установи са које прелази.

Детаљније информације о пријему кандидата са друге високошколске установе можете прочитати овде.


врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум