АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Запослени / Наставно особље

Руководилац Одсека:
др Милан Милутиновић, дипл. инж. маш.
rukovodilac@tehnikum.edu.rs

Секретар Школе:
Александра Исаковић, дипл. правник
sekretar@tehnikum.edu.rs

A.Наставници и сарадници

А1. СТАЛНО ЗАПОСЛЕНИ:

      Професори струковних студија
01. др МИЛАН МИЛУТИНОВИЋ, дипл. инж. маш.
Руководилац Одсека
mmilutinovic@tehnikum.edu.rs  rukovodilac@tehnikum.edu.rs
02. др РАДЕНКО РАЈИЋ, дипл. инж. маш.
Руководилац студијског програма: Заштита од пожара и спасавање
rrajic@tehnikum.edu.rs
03. др БОГДАН МАРКОВИЋ, дипл. инж. маш.
Руководилац студијског програма: Друмски и градски саобраћај
Руководилац Центра за унапређење безбедности у саобраћају
bmarkovic@tehnikum.edu.rs
04. др ДАНИЕЛА РИСТИЋ, дипл. инж. маш.
Руководилац студијског програма: Безбедност и здравље на раду
dristic@tehnikum.edu.rs
05. др ЈОВАН ИСАКОВИЋ, дипл. инж. маш.
Председник комисије за квалитет
jisakovic@tehnikum.edu.rs
06. др ДЕЈАН ЈОВАНОВ, дипл. инж. саоб.
djovanov@tehnikum.edu.rs
07. др ПЕТАР БОЈОВИЋ, дипл. економ.
pbojovic@tehnikum.edu.rs
08. др БАРБАРА ВИДАКОВИЋ РИСТИЋ, дипл. инж. заштите од пожара
bvidakovic@tehnikum.edu.rs
09. др ЖЕЉКА ТОМИЋ, дипл. инж. електр.
ztomic@tehnikum.edu.rs
10. др ПРЕДРАГ ДРОБЊАК, дипл. инж. маш.
pdrobnjak@tehnikum.edu.rs
11. др АЛЕКСАНДАР ШОТИЋ, дипл. инж. грађ.
Руководилац Центра за целоживотно учење
asotic@tehnikum.edu.rs
12. др МАРИНА МИЛОВАНОВИЋ АРАНЂЕЛОВИЋ, дипл. мат.
mmarandjelovic@tehnikum.edu.rs
13. др ДРАГАН КОМАРОВ, дипл. инж. маш.
dkomarov@tehnikum.edu.rs
14. др СТАНКО ОСТОЈИЋ, дипл. инж. електр.
sostojic@tehnikum.edu.rs
15. др ЖЕЉКО ПОПОВИЋ, дипл. инж. маш.
zpopovic@tehnikum.edu.rs
16. др ЂОРЂЕ ЂУРЂЕВИЋ, дипл. инж. маш.
djdjurdjevic@tehnikum.edu.rs
17. др АНДРИЈАНА ЂУРЂЕВИЋ, дипл. инж. маш.
аdjurdjevic@tehnikum.edu.rs
18. др ЈАСМИНА РАЈИЋ, дипл. инж. прехр. техн.
jrajic@tehnikum.edu.rs
19. др БИЉАНА РАНКОВИЋ ПЛАЗИНИЋ, дипл. инж. саоб.
Шеф катедре за саобраћај, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
bplazinic@tehnikum.edu.rs
20. др ДРАГАНА ВЕЛИМИРОВИЋ, дипл. инж. маш.
dvelimirovic@tehnikum.edu.rs
21. др НИКОЛА ТАНАСИЋ, дипл. инж. маш.
ntanasic@tehnikum.edu.rs
22. др МИЛОШ МИХАИЛОВИЋ, дипл. инж. маш.
mmihailovic@tehnikum.edu.rs
23. др ЖЕЉКО РАНКОВИЋ, дипл. инж. саоб.
zrankovic@tehnikum.edu.rs
24. др БОЈАН ИВЉАНИН, дипл. инж. маш.
Координатор за наставу
bivljanin@tehnikum.edu.rs  koordinator@tehnikum.edu.rs
      Предавачи
25. мр САША МАРКОВИЋ, дипл. инж. маш.
Руководилац студијског програма Процесна техника и термотехника
smarkovic@tehnikum.edu.rs
      Наставници
26. СРЂАН БАРЗУТ, мастер информ.
sbarzut@tehnikum.edu.rs
27. ТАЊА РАДОВИЋ, проф. енг. језика
tradovic@tehnikum.edu.rs
28. МАРКО ТАСИЋ, дипл. инж. маш.
markotasic@tehnikum.edu.rs
29. ГОРАН ВАСИЛИЋ, дипл. инж. маш.
gvasilic@tehnikum.edu.rs
30. МИЛИВОЈЕ ФИЛИПОВИЋ, дипл. инж. електр.
mfilipovic@tehnikum.edu.rs
31. ТОМИСЛАВ СИМОНОВИЋ, дипл. инж. маш.
tsimonovic@tehnikum.edu.rs
32. АНА ПЕТРОВИЋ, мастер инф.
apetrovic@tehnikum.edu.rs
      Асистенти
33. РАЈНА ЛЕЧИЋ, мастер менаџер
rlecic@tehnikum.edu.rs


A2. АНГАЖОВАНИ ПРОФЕСОРИ ДО 1/3 ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА:

34. др ДРАГАН МЛАЂАН, дипл. инж. заштите од пожара
mladjan.dragan@gmail.com
35. др БОБАН ЂОРОВИЋ, дипл. инж. саоб.
lukema@ptt.rs
36. др СВЕТЛАНА КАРИЋ, доктор медицинских наука
svetlana.karic@gmail.com


A3. ПРЕДАВАЧИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА:

37. мр ИВАНА КОСИЋ ШОТИЋ
ivana.k.sotic@gmail.com
38. МИЛЕ ЈОВИЧИЋ
milejovicic7971@gmail.com
39. СЛОБОДАН НЕШКОВИЋ
nesko29@gmail.com

Наставно - стручно веће ангажује потребан број сарадника ван радног односа (студенти докторских студија, студенти мастер студија, студенти специјалистичких студија и истакнути стручњаци са факултетским образовањем из предузећа и установа) за обављање помоћних послова у настави (практичне вежбе у радионицама и лабораторијама Школе, показне вежбе у предузећима и други облици помоћних послова који се односе на практичну наставу). Ангажовање се врши пред почетак школске године, а за период једне школске године или једног семестра.

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ