АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Организација / Центри

Истраживачко - стручне организационе јединице - Центри

Центар за истраживање и развој

Центар за истраживање и развој је конституисан тако да обједињује све лабораторије и радионице Школе у функционалну целину, а за потребе реализације сарадње са привредом као и обављања истраживачких послова самостално или у сарадњи са другим истраживачким установама. Центар за истраживање и развој је значајна подршка наставном процесу јер се у оквиру њега организује и практична настава по програмима појединих предмета, а врши се и укључивање студената у реализацију пројеката из домена сарадње са предузећима и установама. Конкретно преко Центра за истраживање и развој Школа је реализовала више пројеката који се односе на област термотехнике и процесне технике и вршен је надзор над извођењем инсталација и уградње опреме у овим областима, затим је вршено пројектовање технолошких поступака за обраду делова на CNC машинама, као и пројектовање резних алата и прибора.

Наставници Школе су урадили више анализа примењених мера заштите од пожара за више правних субјеката, бројна нормативна акта из области заштита од пожара, а у сарадњи са Машинским факултетом и више пројеката из области заштита од пожара. Наставници обављају послове одговорног лица за заштиту од пожара за више предузеће и установа.

У Школи је урађено више Атеста - Уверења о провери квалитета за производе, уређаје и опрему широког спектра за које се, на бази испитивања, констатују техничке и технолошке карактеристике производа и о томе издаје одговарајући документ поручиоцу посла. Затим су вршена испитивања машина и опреме у погледу носивости и функционалности појединих склопова и то у производним условима.

Од 2008. године Школа поседује лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од министарства надлежног за рад. На основу ове лиценце Школа је урадила више: аката о процени ризика, анализа стања безбедности и здравља на раду, нормативних аката, оспособљавања за безбедан рад и тд..

Од 2015. године Школа поседује лиценцу за преглед и проверу опреме за рад издату од министарства надлежног за рад. Школа је урадила бројне прегледе и испитивања (провере) опреме за рад (машине, уређаји, постројења и инсталације) за више правних лица и издала одговарајуће стручне налазе.


Центар за унапређење безбедности саобраћаја

Преко Центра за унапређење безбедности саобраћаја реализују се примењена и развојна истраживања у области безбедности саобраћаја. У оквиру овог центра вршена је сарадња са Агенцијом за безбедност саобраћаја, Управом за безбедност и здравље на раду, Саобраћајним факултетом и тд.


Центар за целоживотно учење

У оквиру Центра за целоживотно учење организовано је више семинара, обука, курсева и бројна стручна оспособљавања и усавршавања кандидата о чему је Школа издавала одговарајућа уверења. Школа је одржавала припремну наставу за кандидате који су полагали стручни испит из безбедности и здравља на раду.

Школа је добила одобрење од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да одржава стално стручно усавршавање за професоре средњих стручних школа на тему „БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ“ и до сада је овај програм реализован у више средњих стручних школа.

Школа је од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за 2014. годину добила плакету „28 април“ у поводу обележавања дана безбедности и здравља на раду.


Лабораторије

За одржавање лабораторијских вежби за студенте на свим студијским програмима на располагању су следеће лабораторије са припадајућом опремом.

Центар за рачунарство и информатику се налази у главном објекту Школе и доступан је преко улаза I. Смештен је у засебном простору на првом међуспрату зграде и има посебан (обезбеђен) улаз са главног степеништа. Укупна површина Центра је 85m2.

Центар се састоји од две рачунарске учионице и једне канцеларије. Површине наведених просторија су:

101/1 – Рачунарска учионица корисна површина 25m2
101/2 – Канцеларија корисна површина 11m2
101/3 – Рачунарска учионица корисна површина 33m2

Слика 1 - Рачунарска учионица 101/3

Центар је вишенаменски простор за наставу, примену и развој рачунарства и информационих технологија у Школи. Основне делатности Центра су:

Слика 2 - Рачунарска учионица 101/1

Радна места у рачунарским учионицама су предвиђена за појединачни рад (по један корисник за сваким столом) и има их укупно 25 (10 у 101/1, односно 15 у 101/3). Свако радно место опремљено је савременим рачунаром који се налази на столу прилагођеном својој намени на коме има довољно места за потребну литературу, односно прибор за белешке.

Свака учионица има посебан сто – пулт за наставника на коме се налази рачунар и мрежни принтер који је расположив свим радним станицама учионице. За извођење наставе, поред школске табле, обе учионице имају стабилне пројекторе са платном.

Сви рачунари из учионица су повезани у локалну рачунарску мрежу чији се сервер налази у канцеларијском простору. Локална рачунарска мрежа обезбеђује свим рачунарима у Центру стални приступ Интернету посредством ADSL везе.

Канцеларија у Центру је намењена администратору система. Опремљена је, поред потребног намештаја, рачунарском конфигурацијом са принтером и скенером. Од рачунарских учионица, канцеларија је одвојена делимично стакленим зидом ради надзора рада у њима у циљу пружања правовремене помоћи студентима.

Сва радна места у рачунарским учионицама су расположива наставницима и студентима за слободан рад у време када у њима нема организоване активности (настава, курсеви, презентације, ...).

Распоред прозора са покретним тамним засторима и распоред и структура плафонског светла омогућавају да се у било које доба дана обезбеди квалитетно осветљење на свим радним местима.

Улаз у Центар је ходником повезан са улазима у рачунарске учионице и канцеларијом који је у једном делу проширен и омогућава краће задржавање, као и одлагање гардеробе.

Лабораторија је намењена за извођење практичних вежби, у оквиру предмета Машински материјали и предмета Технички материјали за све студијске програме у Школи.

Лабораторија има 15 места и опремљена је следећим уређајима:

Слика 3 - Лабораторија за испитивање материјала

У лабораторији се врше следећа испитивања и пробе:

Слика 4 - Шарпијево клатно, кидалица и мерење тврдоће

Лабораторија има 15 места.

Лабораторија служи као основа за практична вежбања из наставних предмета: Машинска обрада, Алати и прибори, Основи аутоматизације производње, Пројектовање технолошких процеса, Мерење и контрола, Управљање квалитетом, НУ – обрадни системи, као и обављање вежби из стручних предмета који се односе на студијски програм Безбедност и здравље на раду.

Слика 5 - Обрадни центар, ILR, HBG 50 CC

У лабораторији се налазе следећи уређаји:

Слика 6 – Део лабораторије – радионица за конвенционалне поступке обраде

Лабораторија има 15 радних места, и опремљена је следећим инсталацијама и опремом:

Инсталација за хидраулична испитивања је предвиђена за извођење лабораторијских вежби из предмета: Основе механике флуида и струјних машина, Техничка хидромеханика и Пумпе, компресори и вентилатори, Основе технике мерења и за потребе израде завршних радова. На инсталацији се налазе три изменљиве секције. Омогућено је лако прилагођавање инсталације у зависности од потреба. Инсталација се може користити за испитивање радних карактеристика цевне арматуре и пумпи, за симулирање и демонстрацију рада термотехничког система са више паралелно повезаних потрошача и његово балансирање итд. Инсталација је у потпуно функционалном стању. Поред уређаја за мерење протока и температуре, инсталација је опремљена диференцијалним манометрима за мерење притиска на карактеристичим мерним местима. Kоришћени трансмитери диференцијалног притиска имају могућност очитавања резултата на екрану и бележења резултата на рачунару. Радни опсези трансмитера крећу се у интервалу од 50mbar до 1,75bar чиме су омогућена мерења падова притиска услед трења на праволинијским деоницама, падова притиска услед локалних отпора, као и напора уграђених пумпи.

Слика 7 - Инсталација за хидраулична испитивања

Поред упознавања са свим елементима инсталације за гашење пожара водом типа спринклер и демонстрације њеног рада, студенти имају прилику да мере притисак воде у инсталацији, проток воде на млазници и одређују проточну карактеристику (фактор К) различитих типова спринклер млазница. Инсталација је прикључена на градску водоводну мрежу. Растављивом везом са зауставним вентилом омогућено је повезивање мреже млазница које се налазе у дворишту школе са спринклер инсталацијом која се налази у лабораторији. Презентација гашења пожара изводи се на отвореном простору у дворишту школе, а сигнал прораде система се шаље на централу система за дојаву пожара који је инсталиран у лабораторији.

Слика 8 - Инсталације и уређаји за гашење и дојаву пожара

За извођење лабораторијских вежби поред лабораторијског радног стола студентима је на располагању и следећа опрема: дигитална вага 6000 g/0,1 g; дигитална вага 2000 g/0,01g; аутоматске пипете; термометар; лабораторијски прибор (епрувете, пропипете, пипете, мензуре, ерленмајере и сл.); pH – метар; кондуктометар; рефрактометар; дестилациони апарат; сушилица; плинска боца са гориоником и електрични решо и др.

Слика 9 - Опрема за лабораторијске вежбе из предмета у којима је заступљена хемија


Лабораторија постоји од оснивања Школе. У лабораторији постоји 8 радних столова за по два студента (доступно напајање струјом од 220V на сваком од столова) и ормани за смештај апаратура, рачунар за анализу резултата мерења и вођење евиденција о студенатима. Намена лабораторије је упознавање студената са одређеним мерним процедурама, обрадом и анализом резултата мерења. Опремљена је апаратурама на којима се могу изводити следеће лабораторијске вежбе:

Слика 10 - Лабораторија за физику и електротехнику

Радионица је опремљена комбинованом машином за обраду дрвета, разним ручним електричним алатима који служе за одржавање објекта, поправку учила и израду помоћних прибора за потребе наставе.

Центар је намењен за практично и непосредно упознавање студената са функционисањем мотора са унутрашњим сагоревањем и моторних возила путем следеће опреме:

Слика 11 - Показни 3D модели

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ