АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Организација / Катедре

Организационе јединице наставно - стручне делатности - Катедре

Катедре представљају унутрашњу организацију по којој група предмета чини једну катедру. Критеријум за формирање катедре јесте сродност предмета као и припадност предмета једној целини са основном потребом и задатком: обезбеђење и унапређење квалитета наставе. У том смислу основни задаци катедре су, да:

Катедре своје предлоге и закључке достављају Директору Школе, а Директор у складу са карактером предлога предузима одговарајуће мере (износи на Наставно-стручно веће или Савет Школе, решава сам, извештава комисију која спроводи све поступке везане за квалитет и сл.).

Од почетка рада Школе као Високе инжењерске школе струковних студија (2007. година) у Школи постоје следеће катедре:

 1. Катедра Заједничких предмета А
 2. Припадајући предмети:
  1. 1.1   (0001.06) Математика А I
  2. 1.2   (0002.11) Математика А II
  3. 1.3   (0021.06) Математика Б
  4. 1.4   (0004.11) Статика
  5. 1.5   (0005.11) Механика
  6. 1.6   (0022.11) Техничка механика
  7. 1.7   (0003.16) Физика
  8. 1.8   (0007.16) Електротехника са електроником
  9. 1.9   (0006.11) Отпорност материјала А
  10. 1.10 (0023.06) Отпорност материјала Б
  11. 1.11 (0028.11) Информатика
  12. 1.12 (0017.11) Основе примене рачунара у инжењерству
  13. 1.13 (0012.06) Енглески језик
  14. 1.14 (2410.19) Енглески језик у инжењерству
  15. 1.15 (2106.18) IT у инжењерству

 3. Катедра Заједничких предмета Б
 4. Припадајући предмети:
  1. 2.1   (0008.11) Инжењерско цртање са нацртном геометријом
  2. 2.2   (0009.11) Машински елементи
  3. 2.3   (0024.11) Елементи машина и уређаја
  4. 2.4   (0010.16) Машински материјали
  5. 2.5   (0042.11) Хемија
  6. 2.6   (0019.16) Управљање пројектима
  7. 2.7   (0125.16) Финансијски менаџмент и пословно уговарање
  8. 2.8   (0048.11) Еколошки менаџмент
  9. 2.9   (0121.11) Индустријски менаџмент
  10. 2.10 (0511.11) Интернет и електронско пословање
  11. 2.11 (0025.16) Технички материјали и погонске материје
  12. 2.12 (2103.18) Пословне комуникације

 5. Катедра за Производно инжењерство
 6. Припадајући предмети:
  1. 3.1   (0111.11) Машинска обрада I
  2. 3.2   (1116.16) Системи контроле у производном инжењерству
  3. 3.3   (0114.11) Машинска обрада II
  4. 3.4   (0117.16) Пројектовање технолошких процеса
  5. 3.5   (0115.16) Алати и прибори
  6. 3.6   (0132.16) Аутоматизација производних процеса
  7. 3.7   (0513.11) Пројектовање применом рачунара
  8. 3.8   (0112.11) НУ обрадни системи
  9. 3.9   (1002.16) 3D моделирање у инжењерству
  10. 3.10 (1101.18) Технологије и програмирање CNC система
  11. 3.11 (1103.18) Моделирање алата и прибора за CNC системе
  12. 3.12 (1005.16) Основе технике мерења
  13. 3.14 (1114.16) Теорија и симулација процеса обраде
  14. 3.15 (0119.16) Стручна пракса-ОСС
  15. 3.17 (1112.15) Стручна пракса-ССС
  16. 3.18 (0110.11) Завршни рад
  17. 3.16 (1113.16) Специјалистички рад

 7. Катедра за Процесну технику и темротехнику
 8. Припадајући предмети:
  1. 4.1   (0061.16) Термодинамика и топлотни апарати
  2. 4.2   (0068.16) Техничка хидромеханика
  3. 4.3   (0045.16) Процеси сагоревања и термоенергетска постројења
  4. 4.4   (0067.16) Пумпе, компресори и вентилатори
  5. 4.5   (0064.16) Цевни водови
  6. 4.6   (0144.16) Грејање, проветравање и индустријска вентилација
  7. 4.7   (1105.18) Експлоатација термотехничких и термоенергетских постројења
  8. 4.8   (1106.18) Гасне инсталације и опрема
  9. 4.9   (1107.18) Регулисање процеса
  10. 4.10 (1109.10) Технички прописи и стандарди
  11. 4.11 (0069.16) Основе механике флуида и струјних машина
  12. 4.12 (0149.16) Стручна пракса-ОСС
  13. 4.13 (1112.15) Стручна пракса-ССС
  14. 4.14 (0140.11) Завршни рад
  15. 4.15 (1113.16) Специјалистички рад

 9. Катедра за Заштиту од пожара и спасавање
 10. Припадајући предмети:
  1. 5.1   (0312.16) Превентивна заштита од пожара и експлозија
  2. 5.2   (0316.11) Основи тактике гашења пожара
  3. 5.3   (0314.16) Управљање у заштити и спасавању
  4. 5.4   (0313.16) Опрема и уређаји за гашење пожара и спасавање
  5. 5.5   (0317.16) Тактика гашења пожара
  6. 5.6   (0381.11) Техничко управљање ризицима у осигурању
  7. 5.7   (2111.18) Заштита и спасавање у ванредним ситуацијама
  8. 5.8   (2201.18) Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу
  9. 5.9   (2202.18) Противпожарни системи
  10. 5.10 (2203.18) Планирање заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
  11. 5.11 (2204.18) Одржавање противпожарних система
  12. 5.12 (2205.18) Планирање и пројектовање превентивних мера заштите од пожара
  13. 5.13 (2102.18) Форензичко инжењерство
  14. 5.14 (2305.18) Електричне и громобранске заштитне инсталације
  15. 5.15 (2104.18) Анализа и управљање ризиком
  16. 5.16 (2101.18) Управљање документима
  17. 5.17 (2225.18) Примењени истраживачки рад
  18. 5.18 (0319.16) Стручна пракса-ОСС
  19. 5.19 (2210.18) Стручна пракса 1-МСС
  20. 5.20 (2211.18) Стручна пракса 2-МСС
  21. 5.21 (0310.11) Завршни рад
  22. 5.22 (2230.18) Мастер рад

 11. Катедра за Безбедност и здравље на раду
 12. Припадајући предмети:
  1. 6.1   (0044.16) Медицина рада 1
  2. 6.2   (0321.16) Систем безбедности и превентивни инжењеринг
  3. 6.3   (0322.16) Безбедност у изградњи и коришћењу грађевинских објеката
  4. 6.4   (0325.11) Производни процеси и безбедност опреме за рад
  5. 6.5   (0324.16) Средства и опрема за личну заштиту на раду
  6. 6.6   (0323.16) Надзор над применом прописа у безбедности и здрављу на раду
  7. 6.7   (0065.16) Микроклима и радна околина
  8. 6.8   (0043.16) Опасне и штетне материје и заштита животне средине
  9. 6.9   (0326.11) Објекти и инсталације намењени за радне процесе
  10. 6.10 (2301.18) Безбедност машина и уређаја
  11. 6.11 (2302.18) Управљање мерама за безбедан рад на градилиштима
  12. 6.12 (2303.18) Управљање мерама за безбедан рад при коришћењу хемијских материја
  13. 6.13 (2304.18) Методе испитивања услова радне околине
  14. 6.14 (2110.18) Ергономија рада
  15. 6.15 (1404.18) Медицина рада 2
  16. 6.16 (2226.18) Примењени истраживачки рад
  17. 6.17 (0329.16) Стручна пракса-ОСС
  18. 6.18 (2310.18) Стручна пракса 1-МСС
  19. 6.19 (2311.18) Стручна пракса 2-МСС
  20. 6.20 (0320.11) Завршни рад
  21. 6.21 (2330.18) Мастер рад

 13. Катедра за Друмски и градски саобраћај
 14. Припадајући предмети:
  1. 7.1   (0027.11) Понашање робе у транспорту
  2. 7.2   (0030.11) Организација и технологија друмског транспорта
  3. 7.3   (0217.16) Интегрални транспорт
  4. 7.4   (0215.11) Јавни градски превоз
  5. 7.5   (0216.11) Безбедност саобраћаја
  6. 7.6   (0026.16) Теорија саобраћајних токова
  7. 7.7   (0213.16) Унутрашњи транспорт
  8. 7.8   (0212.11) Путнички саобраћајни терминали и аутобазе
  9. 7.9   (0214.16) Регулисање саобраћаја
  10. 7.10 (0211.16) Путеви и уличне мреже
  11. 7.11 (0137.11) Експлоатација и одржавање техничких средстава
  12. 7.12 (0218.16) Мотори и моторна возила
  13. 7.13 (0282.11) Осигурање и процена штете
  14. 7.14 (1201.19) Шпедиција и логистика транспорта
  15. 7.15 (1204.19) Превентива и кампање у безбедности саобраћаја
  16. 7.16 (1205.19) Анализа и увиђаји саобраћајних незгода
  17. 7.17 (1206.19) Вештачење у саобраћају
  18. 7.18 (2402.19) Прописи и стандарди у саобраћају и транспорту
  19. 7.19 (2403.19) Управљање саобраћајем
  20. 7.20 (2415.19) Примењени истраживачки рад
  21. 7.21 (0219.16) Стручна пракса-ОСС
  22. 7.22 (2411.19) Стручна пракса 1-МСС
  23. 7.23 (2412.19) Стручна пракса 2-МСС
  24. 7.24 (0210.11) Завршни рад
  25. 7.25 (2440.19) Мастер рад

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ