ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Организација Руковођење

Орган пословођења и орган управљања

Орган пословођења је Директор Школе, а орган управљања је Савет Школе.

Директор се бира на три године из редова професора струковних студија у сталном радном односу са задатком и одговорношћу вођења послова Школе. У томе му помажу руководиоци студијских програма. Директора бира Савет Школе.

Садашњи Директор je:

Савет Школе има 17 чланова, од којих 7 именује Влада Републике Србије као оснивач Школе, остале бирају из својих редова Наставно - стручно веће (7), ваннаставни радници (1) и студентски парламент (2).

Начин избора и овлашћења Директора и Савета утврђени су Законом и Статутом Школе.


Стручни органи

Наставно - стручно веће се стара о свим облицима студија и питањима наставе и образовања. Чине га сви наставници, асистенти и сарадници у настави запослени у Школи са више од 50% процената радног времена.
Надлежност Наставно - стручног већа ближе је одређена Статутом Школе.
Радом Наставно - стручног већа руководи Директор Школе.


Административно - техничка служба

Секретар Школе руководи радом административно - техничке службе, помаже Директору у припреми материјала за седнице органа Школе, извршава њихове одлуке, брине о примени закона и прописа и др у складу са Статуом и Правилником о организацији и систематизацији послова.

Садашњи Секретар je:


Материјално - финансијска служба

Материјално - финансијском службом руководи шеф службе у складу са Статуом и Правилником о организацији и систематизацији послова.

Садашњи шеф службе је:


Студентски одсек

Студентским одсеком руководи шеф одсека у складу са Статуом и Правилником о организацији и систематизацији послова.

Садашњи шеф студентског одсека је:

 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум