АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Организација / Руковођење

Орган пословођења и орган управљања

Садашњи Руководилац Одсека je:

Стручни органи

Наставно - стручно веће се стара о свим облицима студија и питањима наставе и образовања. Чине га сви наставници, асистенти и сарадници у настави запослени у Школи са више од 50% процената радног времена.
Надлежност Наставно - стручног већа ближе је одређена Статутом Школе.
Радом Наставно - стручног већа руководи Директор Школе.


Административно - техничка служба

Секретар Школе руководи радом административно - техничке службе, помаже Директору у припреми материјала за седнице органа Школе, извршава њихове одлуке, брине о примени закона и прописа и др у складу са Статуом и Правилником о организацији и систематизацији послова.

Садашњи Секретар je:


Материјално - финансијска служба

Материјално - финансијском службом руководи шеф службе у складу са Статуом и Правилником о организацији и систематизацији послова.

Садашњи шеф службе је:


Студентски одсек

Студентским одсеком руководи шеф одсека у складу са Статуом и Правилником о организацији и систематизацији послова.

Садашњи шеф студентског одсека је:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ