ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак о Школи Школа данас

Развојни пут и Школа данас

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ - Висока инжењерска школа струковних студија настала је трансформацијом Више техничке машинске школе Београд-Земун у Високу школу струковних студија.

Виша техничка машинска школа Београд-Земун основана је 1959. године по Закону о оснивању виших техничких машинских школа у Београду, Крагујевцу и Нишу, кога је донела народна скупштина Републике Србије и на њој је дипломирало 7600 студената (од 1959. до 2007. године) на смеровима: Производно машинство, Машинске конструкције и механизација, Процесна техника и темротехника, Ортопедска техника, Производни менаџмент, Друмски и градски саобраћај, Заштита од пожара и Смеру за ваздухопловство-пилот.

ВИШСС конституисана је у складу са Законом о високом образовању и прошла је процес акредитације установе и студијских програма од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање.

Од 2007. године конституисана је као државна високошколска установа струковних студија са законским правом да организује и спроводи основне, специјалистичке и мастер струковне студије.

Структурне промене школе су дате следећим приказом:

ВИША ТЕХНИЧКА МАШИНСКА ШКОЛА
ОСНОВАНА 1959. године
Београд - Земун, Наде Димић 4
Дипломирало:
Смерови:
     7600 студената (до 2007. год.)
 • Производно машинство,
 • Машинске конструкције и механизација
 • Процесна техника и термотехника
 • Производни менаџмент
 • Ваздухопловни - пилот
 • Друмски и градски саобраћај
 • Заштита од пожара и спасавање
 • Ортопедска техника
2007. година, трансформација више школе у високу школу струковних студија кроз акредитацију и уз добијање дозволе за рад од Министарства просвете
ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија
Београд - Земун, Наде Димић 4
Од 2007. године

O студијама на ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМУ - ВИШСС

Техникум Таурунум - ВИШСС по својој делатности припада образовно - научном пољу Техничко - технолошких наука. Поседује простор, опрему, наставни кадар и потребну подршку за извођење наставе из студијских програма који припадају областима: Саобраћајно инжењерство, Машинско инжењерство и Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду.

Студијски програми за основне струковне студије су отпочели да се реализују школске 2007/2008 године и на сваких пет година су наново акредитовани и добијане су дозволе за рад.

Студијски програми за специјалистичке струковне студије су отпочели да се реализују школске 2010/2011 године и на сваких пет година су наново акредитовани и добијане су дозволе за рад.

Мастер струковне студије су отпочеле да се реализују школске 2019/2020 године.

По Закону о високом образовању из 2017. године, поновна акредитација врши се на сваких 7 година, а не на 5 година, како је било по Закону о високом образовању из 2005. године.

Студијски програми на које је Школа уписивала студенте у претходним акредитацијама као и студијски програми на које сада Школа уписује студенте дати су у одељку Студије.

Све о тренутном упису на студијске програме је дато у одељку Упис и у оквиру конкурса за пријем студената на основне, специјалистичке и мастер струковне студије.


Подршка наставном процесу

Како је Висока инжењерска школа струковних студија - ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ настала из Више техничке машинске школе која је у свом 48-годишњем постојању створила одређене услове за квалитетно одржавање наставе, а тиме и одређене претпоставке које служе као подршка наставном процесу у ВИШСС што се огледа у следећем:


Катедре

У оквиру Школе постоји 7 Катедри, које представљају унутрашње организационе јединице у оквиру којих група сродних предмета чини једну целину тј. катедру чији је основни задатак обезбеђење и унапређење квалитета наставе. Катедре које егзистирају у Школи су:

 1. Катедра Заједничких предмета А,
 2. Катедра Заједничких предмета Б,
 3. Катедра за Производно инжењерство,
 4. Катедра за Процесну технику и термотехнику,
 5. Катедра за Заштиту од пожара и спасавање,
 6. Катедра за Безбедност и здравље на раду,
 7. Катедра за Друмски и градски саобраћај.


Публикације о Школи

Школа је издала следеће публикације:


Остале информације

Делатност и организација ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМА - ВИШСС регулисани су важећим законима и Статутом Школе.

Комплетне информације о управним и стручним органима, стручним телима и стручним службама и њиховој активности се могу наћи у одељку организација.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ - ВИШСС редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената и у складу са законским обавезама приступа изради извештаја о самовредновању.

Наставу тренутно одржава 33 наставника у сталном радном односу, од чега су 23 са научним степеном доктор наука. Такође наставу одржавају и 3 хонорарна наставника. Списак наставника и сарадника, као и подаци за контакт дати су у одељку Запослени. Поред стално запослених наставника и хонорарних наставника, у Школи је ангажовано око 15 сарадника ван радног односа, који у складу са Законом обављају делове практичне наставе, како у Школи тако и у предузећима - наставним базама, са којим Школа има закључене уговоре о сарадњи.

Од оснивања Школе (1959.) до данас у Школи је радило 256 наставника и асистената (стално запослени и хонорарни).

На Школи је до сада дипломирало (виша и висока школа) око 9000 студената.

Школа је имала и организоване студије по међудржавном уговору за студенете из Индонезије посебно и за студенте из Алжира посебно.

Одређен број студената се запошљавао у иностранству и сви су радили у струци уз велико задовољство послодаваца. Одређени број студената је настављао и завршавао школовање на неком од факултета. Најбољи од њих су чак и магистрирали или докторирали.

 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум