АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / о Школи / Задаци и циљеви

Основни задаци и циљеви Школе

Основни задаци и циљеви Школе јесу: преношење стручних знања, унапређивање стваралаштва, обезбеђивање стручног подмлатка, пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и повећање броја становника са високим образовањем у области машинства, саобраћаја, безбедности и здравља на раду и заштите од пожара, а убудуће и у области прехрамбене технике и информатике у инжењерству.

У том смислу, основни задаци Школе су њено образовно, стручно и истраживачко деловање у поменутим областима. Та оријентација је дугорочна и она треба да задовољи привредне и друштвене потребе за високо образованим кадровима на оба нивоа струковних студија, што представља друштвену оправданост постојања Школе.

Општи правци деловања Школе у будућности јесте развој студијских програма, наставе и услова рада, увођење нових студијских програма, бављење истраживачким радом и сарадња са привредом и утицај на привредни и друштвени развој преко знања и стваралачких компетенција дипломираних студената. То представља основ за препознавање њених приоритета у будућем раду. Циљеви Школе су вишеструки, а међу њима су најважнији: образовни, истраживачки и бављење струком као подршком образовном циљу.

Сви циљеви произилазе из основних задатака, дефинишу жељене резултате и представљају основ за контролу рада Школе.

Образовни циљеви обухватају обезбеђење и развој студијских програма, наставе и ресурса. Студијски програми се развијају кроз континуирану иновацију свих предмета и њихово усклађивање са достигнућима технике, технологије и науке. Квалитет наставе се развија кроз интерактивност наставног процеса између наставника и студената, укључивањем практичних примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по предметима као и праћењем квалитета наставе и предузимањем потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу. Развој ресурса обухвата издавање и набавку нових уџбеника и литературе, информатичких ресурса, простора и опреме.

Школа континуирано планира истраживачки и стручни рад и њихови резултати су подршка настави. Истраживачки и стручни рад се остварује у оквиру Центра за истраживање и развој и Центра за унапређење безбедности саобраћаја, који су конституисани као унутрашње организационе јединице. Центрима су на располагању све лабораторије и радионице Школе. Циљ и једног и другог Центра је да сви наставници испољавају своје истраживачке склоности и стручна опредељења преко Центра уз укључивање студената у такве послове.

Школа стално подстиче своје запослене да се баве истраживачким и стручним радом, ради подстицања јединства образовног, истраживачког и стручног рада.

Основни задаци и циљеви Школе и Одлука о усвајању од стране Савета Школе

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ