АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / о Школи / Сарадња

Сарадња, развојни центри и лиценце

Сарадња са привредом и развојни центри

Школа традиционално има добру сарадњу са предузећима и установама, чиме се доприноси усавршавању компетентности наставника и сарадника, а тиме и успешније преношење знања студентима.

Одређени број наставника је стекао пројектантске и извођачке лиценце од Инжењерске коморе Србије и тиме стекао право да обавља послове одговорног пројектанта или одговорног извођача радова.

За потребе развоја активности које се односе на сарадњу са привредом, стручни и истраживачки рад, формиране су три организационе јединице у оквиру Школе и то:

Школа, такође има развијену сарадњу и са Инжењерском комором Србије, Привредном комором Београда, Управом за безбедност и здравље на раду, факултетима на којима се образује инжењерски кадар, као и са одређеним бројем високих школа струковних студија у Србији.

Наставници Школе постижу значајне резултате, учешћем на научно - стручним конференцијама и конгресима, како у земљи тако и у иностранству.

Ближе информације о сарадњи са привредом, као и о учешћу наставника на конференцијама и конгресима су дате у одељку Активности.


Сарадња са привредом из области Безбедност и здрављe на раду. Лиценце

Школа због својих резултата рада и компетентности наставника добила је лиценце од Министарства за рад, запошљавање, борaчка и социјална питања - Управе за безбедност и здравље на раду и то:

На основу добијених лиценци, Школа обавља послове за трећа лица. Послови се односе на следеће:


Сарадња из области заштите од пожара и спасавање

Школа, такође има развијену сарадњу са привредним субјектима и установама, која се односи на област заштита од пожара. Сарадња се односи на следеће:


Активност Школе на едукацији

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ