АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Предмети

Основне информације о предмету и поступку стицања услова за полагање испита

Основне информације за сваки од предмета су дате према листама предмета за основне, специјалистичке и мастер струковне студије:

A. Листа предмета на основним струковним студијама

 1. 0001.06 - Математика А I
 2. 0002.11 - Математика А II
 3. 0003.16 - Физика
 4. 0004.11 - Статика
 5. 0005.11 - Механика
 6. 0006.11 - Отпорност материјала А
 7. 0007.16 - Електротехника са електроником
 8. 0008.11 - Инжењерско цртање са нацртном геометријом
 9. 0009.11 - Машински елементи
 10. 0010.16 - Машински материјали
 11. 0012.06 - Енглески језик
 12. 0017.11 - Основе примене рачунара у инжењерству
 13. 0019.16 - Управљање пројектима
 14. 0021.06 - Математика Б
 15. 0022.11 - Техничка механика
 16. 0023.06 - Отпорност материјала Б
 17. 0024.11 - Елементи машина и уређаја
 18. 0025.16 - Технички материјали и погонске материје
 19. 0026.16 - Теорија саобраћајних токова
 20. 0027.11 - Понашање робе у транспорту
 21. 0028.11 - Информатика
 22. 0030.11 - Организација и технологија друмског транспорта
 23. 0042.11 - Хемија
 24. 0043.16 - Опасне и штетне материје и заштита животне средине
 25. 0044.16 - Медицина рада 1
 26. 0045.16 - Процеси сагоревања и термоенергетска постројења
 27. 0048.11 - Еколошки менаџмент
 28. 0061.16 - Термодинамика и топлотни апарати
 29. 0064.16 - Цевни водови
 30. 0065.16 - Микроклима и радна околина
 31. 0067.16 - Пумпе, компресори и вентилатори
 32. 0068.16 - Техничка хидромеханика
 33. 0069.11 - Основе механике флуида и струјних машина
 34. 0111.11 - Машинска обрада I
 35. 0112.11 - NU обрадни системи
 36. 0114.11 - Машинска обрада II
 37. 0115.16 - Алати и прибори
 38. 0116.16 - Системи контроле у производном инжењерству
 39. 0117.16 - Пројектовање технолошких процеса
 40. 0121.11 - Индустријски менаџмент
 41. 0125.16 - Финансијски менаџмент и пословно уговарање
 42. 0132.16 - Аутоматизација производних процеса
 43. 0137.11 - Експлоатација и одржавање техничких средстава
 44. 0144.16 - Грејање, проветравање и индустријска вентилација
 45. 0211.16 - Путеви и уличне мреже
 46. 0212.11 - Путнички саобраћајни терминали и аутобазе
 47. 0213.16 - Унутрашњи транспорт
 48. 0214.16 - Регулисање саобраћаја
 49. 0215.11 - Јавни градски превоз
 50. 0216.11 - Безбедност саобраћаја
 51. 0217.16 - Интегрални транспорт
 52. 0218.16 - Мотори и моторна возила
 53. 0282.11 - Осигурање и процена штете
 54. 0312.16 - Превентивна заштита од пожара и експлозија
 55. 0313.16 - Опрема и уређаји за гашење пожара и спасавање
 56. 0314.16 - Управљање у заштити и спасавању
 57. 0316.11 - Основи тактике гашења пожара
 58. 0317.16 - Тактика гашења пожара
 59. 0321.16 - Систем безбедности и превентивни инжењеринг
 60. 0322.16 - Безбедност у изградњи и коришћењу грађевинских објеката
 61. 0323.16 - Надзор над применом прописа у безбедности и здрављу на раду
 62. 0324.16 - Средства и опрема за личну заштиту на раду
 63. 0325.11 - Производни процеси и безбедност опреме за рад
 64. 0326.11 - Објекти и инсталације намењени за радне процесе
 65. 0381.11 - Техничко управљање ризицима у осигурању
 66. 0511.11 - Интернет и електронско пословање
 67. 0513.11 - Пројектовање применом рачунара

Б. Листа предмета на специјалистичким струковним студијама

 1. 1002.16 - 3D моделирање у инжењерству
 2. 1005.16 - Основе технике мерења
 3. 1101.18 - Технологије и програмирање CNC система
 4. 1103.18 - Моделирање алата и прибора за CNC системе
 5. 1105.18 - Експлоатација термотехничких и термоенергетских постројења
 6. 1106.18 - Гасне инсталације и опрема
 7. 1107.18 - Регулисање процеса
 8. 1109.10 - Технички прописи и стандарди
 9. 1114.16 - Теорија и симулација процеса обраде

В. Листа предмета на мастер струковним студијама

 1. 2101.18 - Управљање документима
 2. 2102.18 - Форензичко инжењерство
 3. 2103.18 - Пословне комуникације
 4. 2104.18 - Анализа и управљање ризиком
 5. 2105.18 - Медицина рада 2
 6. 2106.18 - IT у инжењерству
 7. 2110.18 - Ергономија рада
 8. 2111.18 - Заштита и спасавање у ванредним ситуацијама
 9. 2201.18 - Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу
 10. 2202.18 - Противпожарни системи
 11. 2203.18 - Планирање заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
 12. 2204.18 - Одржавање противпожарних система
 13. 2205.18 - Планирање и пројектовање превентивних мера заштите од пожара
 14. 2225.18 - Примењени истраживачки рад
 15. 2301.18 - Безбедност машина и уређаја
 16. 2302.18 - Управљање мерама за безбедан рад на градилиштима
 17. 2303.18 - Управљање мерама за безбедан рад при коришћењу хемијских материја
 18. 2304.18 - Методе испитивања услова радне околине
 19. 2305.18 - Електричне и громобранске заштитне инсталације
 20. 2401.19 - Шпедиција и логистика
 21. 2402.19 - Прописи и стандарди у саобраћају и транспорту
 22. 2403.19 - Управљање саобраћајем
 23. 2404.19 - Анализе и увиђаји саобраћајних незгода
 24. 2406.19 - Вештачење у саобраћају
 25. 2410.19 - Енглески језик у инжењерству
 26. 2415.19 - Примењени истраживачки рад
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ