АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / МСС

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Наставни планови студијског програма:

Организација наставе и правила студија

Мастер струковне студије трају две школске године. Студент завршетком студија стиче диплому обима 120 ЕСПБ бодова са стручним називом који зависи од избора студијског програма. Студијски програми припадају образовно - научном пољу техничко - технолошких наука и односе се на област инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или инжењерство саобраћаја.

Студијски програм се реализује кроз наставу и испите из 12 предмета (обавезни и изборни), две стручне праксе, примењеног истраживачког рада и мастер рада.

Студенти су у обавези да заврше студије у року од четири године, рачунајући и годину уписа.

Школска година почиње 01. октобра и траје до 30. септембра наредне године. У оквиру школске године настава се изводи кроз два семестра – јесењи и пролећни семестар. Јесењи семестар почиње око 15. октобра текуће године и траје 15 радних недеља, а пролећни семестар почиње око 17. фебруара наредне године (за сваку годину се Планом рада одређује почетак семестра) и траје такође 15 радних недеља.

Предавања, вежбе и консултације са студентима одржавају се према распореду часова који се објављује пред почетак сваког семестра на огласној табли и интернет презентацији ВИШСС.

За полагање испита предвиђено је шест испитних рокова и то: јануарски, априлски, јунски, септембарски, октобарски и октобар 2. Јануарски рок почиње после завршетка наставе у јесењем семестру и траје до почетка наставе у пролећном семестру. Априлски рок траје једну недељу и у том периоду се не одржава редовна настава. Јунски испитни рок почиње после завршетка наставе у пролећном семестру и траје до 15. јула. После летњег распуста организују се септембарски и октобарски испитни рокови у трајању од по три недеље.

Студијски програм се реализује у седишту Школе, наставом кроз предавања, вежбе и друге облике наставе. Вежбе и други облици наставе у суштини имају карактер практичне наставе у оквиру којих се раде лабораторијске вежбе, самостални задаци, пројектни задаци, демонстрира рад на машинама и уређајима, обављају стручне посете предузећима и др.

При упису наредне школске године студент уписује предмете из наставног плана Студијског програма који су обавезни за ту годину студија и предмете по избору ако су предвиђени за годину коју студент уписује, као и предмете из претходне године уколико није положио испите из њих.

Правила студија су ближе дефинисана у Правилнику о мастер струковним студијама у оквиру кога су дати услови за упис на студије и оцењивање на предметима.

У Књизи предмета је дата спецификација за сваки од предмета, која се односи на оквирни садржај предмета, фондове часова, број ЕСПБ – бодова, име наставника, циљ наставе са очекиваним исходима и знањима, предуслове за похађање наставе на предмету, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања, оцењивање и друге податке.

У књизи предмета је дата и спецификација која се односи на стручне праксе, спецификација која се односи на примењени истраживачки рад и спецификација која се односи на мастер рад.

Стручна пракса 1 је предвиђена у другом семестру у обиму од шест часова недељно, односно 90 часова за семестар, а Стручна пракса 2 је предвиђена у четвртом семестру у обиму од шест часова недељно, односно 90 часова за семестар.

Обим стручне праксе у ЕСПБ бодовима је 4ЕСПБ - бодова. Да би студент успешно обавио стручну праксу студенту је на располагању и Упутство за обављање стручне праксе. Стручну праксу студент обавља у предузећу са којим Школа има потписан уговор о уређењу односа између Школе и предузећа када је у питању обављање стручне праксе.

Тему за мастер рад као и задатак који се односи на мастер рад, студент добија од наставника – ментора током четвртог семестра и то након извршења предиспитних обавеза из предмета који припадају четвртом семестру и положених испита из свих предмета из којих је настава одржана закључно са трећим семестром. Одбрани мастер рада студент може приступити након положених испита из свих 12 предмета (обавезни и изборни предмети) из предвиђеног наставног плана, обављене Стручне праксе 1 и Стручне праксе 2 и положеног испита из Примењеног истраживачког рада.

При изради мастер рада, студенту је на располагању Правилник о условима и поступку за дефинисање теме завршног рада, форми завршног рада, одбрани и начину архивирања као и Упутство за израду завршног рада.

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ