ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Основне студије

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Организација наставе и правила студија

Основне струковне студије трају три школске године. Студент завршетком студија стиче диплому обима 180 ЕСПБ бодова са стручним називом који зависи од избора студијског програма. Студијски програми припадају образовно - научном пољу техничко - технолошких наука и односе се на области инжењерства саобраћаја или машинско инжењерство или инжењерство заштите животне средине и заштите на раду.

Студијски програм се реализује кроз наставу и испите из 25 предмета (20 обавезних и 5 изборних), стручну праксу и завршни рад.

Студенти су у обавези да заврше студије у року од шест година, рачунајући и годину уписа.

Школска година почиње 01. октобра и траје до 30. септембра наредне године. У оквиру школске године настава се изводи кроз два семестра – јесењи и пролећни семестар. Јесењи семестар почиње око 01. октобра текуће године за студенте прве године, а око 15. октобра за студенте друге и треће године и траје 15 радних недеља, а пролећни семестар почиње око 17. фебруара наредне године (за сваку годину се Планом рада одређује почетак семестра) и траје такође 15 радних недеља.

Предавања, вежбе и консултације са студентима одржавају се према распореду часова који се објављује пред почетак сваког семестра на огласној табли и интернет презентацији ВИШСС.

Студије се изводе тако што се сви облици наставе (активна настава и самостални рад студената) на предмету интегришу, тако да се студенту омогући систематско и континуално савлађивање садржаја предмета. У реализацију наставе укључени су опрема и учила како би студенти имали очигледне приказе појава, процеса, научних чињеница и достигнућа презентованих на настави (рачунари, видео техника, машине, алати, апарати и уређаји у лабораторијама и радионицама и др.).

Предавања и вежбе изводе се у амфитеатрима, учионицама, рачунарским учионицама, лабораторијама и радионицама Школе као и у предузећима и установама са којима ВИШСС има споразуме о образовној и стручној сарадњи.

Активности студената на једном предмету завршавају се полагањем испита. Након полагања испита формира се коначна оцена студента на предмету (према дефинисаном и усвојеном поступку) и тиме студент стиче ЕСПБ - бодове тог предмета.

За полагање испита предвиђено је шест испитних рокова и то: јануарски, априлски, јунски, септембарски, октобарски и октобар 2. Јануарски рок почиње после завршетка наставе у јесењем семестру и траје до почетка наставе у пролећном семестру. Априлски рок траје једну недељу и у том периоду се не одржава редовна настава. Јунски испитни рок почиње после завршетка наставе у пролећном семестру и траје до 15. јула. После летњег распуста организују се септембарски и октобарски испитни рокови у трајању од по три недеље.

При упису наредне школске године студент уписује предмете из наставног плана Студијског програма који су обавезни за ту годину студија и предмете по избору ако су предвиђени за годину коју студент уписује, као и предмете из претходне године уколико није положио испите из њих.

Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 48 ЕСПБ - бодова.

Студент који се сам финансира опредељује се за онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 37 ЕСПБ - бодова.

Правила студија су ближе дефинисана у Правилнику о основним и специјалистичким струковним студијама у оквиру кога су дати услови за упис на студије и оцењивање на предметима.

У Књизи предмета је дата спецификација за сваки од предмета, која се односи на оквирни садржај предмета, фондове часова, број ЕСПБ – бодова, име наставника, циљ наставе са очекиваним исходима и знањима, предуслове за похађање наставе на предмету, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања, оцењивање и друге податке.

У књизи предмета је дата и спецификација која се односи на стручну праксу и спецификација која се односи на завршни рад. Стручна пракса је предвиђена у шестом семестру у обиму од четири часа недељно, односно 60 часова за семестар. Обим стручне праксе у ЕСПБ бодовима је 4ЕСПБ - бодова. Да би студент успешно обавио стручну праксу студенту је на располагању и Упутство за обављање стручне праксе. Стручну праксу студент обавља у предузећу са којим Школа има потписан уговор о уређењу односа између Школе и предузећа када је у питању обављање стручне праксе.

Тему за завршни рад као и задатак који се односи на завршни рад, студент добија од наставника – ментора током шестог семестра и то након извршења предиспитних обавеза из предмета који припадају шестом семестру и положених испита из свих предмета из којих је настава одржана закључно са петим семестром. Одбрани завршног рада студент може приступити након положених испита из свих 25 предмета (обавезни и изборни предмети) из предвиђеног наставног плана и обављене стручне праксе.

При изради завршног рада, студенту је на располагању Правилник о условима и поступку за дефинисање теме завршног рада, форми завршног рада, одбрани и начину архивирања као и Упутство за израду завршног рада.

Наставни планови студијских програма, период важења акредитације, тј. период уписа студената на прву годину студија, компетенције и стручни називи које студент стиче завршетком студија на акредитованом студијском програму:

• Друмски и градски саобраћај    2020/21 до 2026/27
• Заштита од пожара и спасавање    2017/18 до 2023/24
• Безбедност и здравље на раду    2017/18 до 2023/24
• Машинско инжењерство    2017/18 до 2023/24
◦ Модул М1 - Производно инжењерство
◦ Модул М2 - Процесна техника и термотехника
 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум