АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Студентски парламент

Студентски парламент

Студентски парламент је орган ВИШСС.

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти ВИШСС уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент.

Мандат чланова Студентског парламента траје две године.

Избор чланова студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, тајним или непосредним гласањем.

У циљу остваривања права и заштите интереса студената, Студентски парламент бира и разрешава два представника студената у Савет Школе и Наставно стручно веће, у складу са Пословником о раду студентског парламента.

За Наставно-стручно веће студентски парламент одређује шест својих представника. Такође, за Савет Школе студентски парламент одређује два своја представника. На предлог Студентског парламента Наставно-стручно веће доноси одлуку о избору једног члана за Комисију за обезбеђење квалитета. Ближе одредбе о раду Студентског парламента утврђује се Пословником о раду Студентског парламента.

Број чланова Студентског парламента, унутрашња организација и хијерархија су шематски приказани Структуром Студентског парламента.

Број чланова Студентског парламента: 11
Руководство и основне обавезе Студентског парламента
Председник:
-председава седницама Студентског парламента и седницама Извршног одбора (Извршни одбор чине председник и потпредседници);
-је члан Савета Школе и члан Наставно-стручног већа Школе;
-координира рад потпредседника и брине о обезбеђењу квалитета наставе.
Потпредседници:
1. потпредседник за међународну размену студената;
2. потпредседник за спорт и сарадњу са локалном заједницом;
3. потпредседник за културу и друштвене активности;
4. потпредседник за студентски стандард.
Обавеза Студентског парламента је да почетком школске године изврши именовање представника у органе Школе:
2 - студента у Савет Школе;
6 - студената у Наставно-стручно веће;
1 - студент у Комисију за квалитет.

Потпредседници по потреби сарађују са одређеним координаторима из састава наставне јединице које предлаже Директор Школе, а верификује Наставно-стручно веће, осим Потпредседника за студентски стандард који сарађује са надлежним службеником Школе и то:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ