АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / ССС

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Наставни план студијског програма:

Организација наставе и правила студија

Специјалистичке струковне студије трају једну школску годину. Студент завршетком студија стиче диплому обима 60 ЕСПБ бодова са стручним називом струковни инжењер машинства. Студијски програм припада образовно - научном пољу техничко - технолошких наука и односи се на област машинског инжењерства.

Студијски програм Машинско инжењерство је конципиран тако да омогућује студенту ближе усмеравање у струци кроз два изборна модула:
     • Модул М1 - CNC технологије и системи и
     • Модул М2 - Постројења и опрема у термотехници и процесној техници.

Студијски програм се реализује кроз наставу и испите из 7 предмета (обавезни и изборни), стручну праксу и специјалистички рад.

Студент се при упису на специјалистичке струковне студије опредељује за један од модула, а тиме и за предмете модула из којих ће слушати наставу и полагати испите.

Сваки од изборних модула састоји се од 3 обавезна предмета. Поред предмета модула студенти слушају наставу и полажу испите још из 3 обавезна заједничка предмета и 1. изборног заједничког предмета. Студент се опредељује за изборни заједнички предмет према листи изборних предмета. На листи изборних предмета понуђена су два предмета а студент се опредељује за један од њих.

Студенти су у обавези да заврше студије у року од две године, рачунајући и годину уписа.

Школска година почиње 01. октобра и траје до 30. септембра наредне године. У оквиру школске године настава се изводи кроз два семестра – јесењи и пролећни семестар. Јесењи семестар почиње око 15. октобра текуће године и траје 15 радних недеља, а пролећни семестар почиње око 17. фебруара наредне године (за сваку годину се Планом рада одређује почетак семестра) и траје такође 15 радних недеља.

Предавања, вежбе и консултације са студентима одржавају се према распореду часова који се објављује пред почетак сваког семестра на огласној табли и интернет презентацији ВИШСС.

За полагање испита предвиђено је шест испитних рокова и то: јануарски, априлски, јунски, септембарски, октобарски и октобар 2. Јануарски рок почиње после завршетка наставе у јесењем семестру и траје до почетка наставе у пролећном семестру. Априлски рок траје једну недељу и у том периоду се не одржава редовна настава. Јунски испитни рок почиње после завршетка наставе у пролећном семестру и траје до 15. јула. После летњег распуста организују се септембарски и октобарски испитни рокови у трајању од по три недеље.

Студијски програм се реализује у седишту Школе, наставом кроз предавања, вежбе и друге облике наставе. Вежбе и други облици наставе у суштини имају карактер практичне наставе у оквиру којих се раде лабораторијске вежбе, самостални задаци, пројектни задаци, демонстрира рад на машинама и уређајима, обављају стручне посете предузећима и др.

У Књизи предмета је дата спецификација за сваки од предмета, која се односи на оквирни садржај предмета, фондове часова, број ЕСПБ – бодова, име наставника, циљ наставе са очекиваним исходима и знањима, предуслове за похађање наставе на предмету, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања, оцењивање и друге податке.

У књизи предмета је дата и спецификација која се односи на стручну праксу и спецификација која се односи на специјалистички рад. Стручна пракса је предвиђена у другом семестру у обиму од шест часова недељно, односно 90 часова за семестар. Обим стручне праксе у ЕСПБ бодовима је 3ЕСПБ - бодова. Да би студент успешно обавио стручну праксу студенту је на располагању и Упутство за обављање стручне праксе. Стручну праксу студент обавља у предузећу са којим Школа има потписан уговор о уређењу односа између Школе и предузећа када је у питању обављање стручне праксе.

Тему за специјалистички рад као и задатак који се односи на специјалистички рад, студент добија од наставника – ментора током другог семестра и то након извршења предиспитних обавеза из предмета који припадају другом семестру и положених испита из свих предмета из којих је настава одржана закључно са првим семестром. Одбрани специјалистичког рада студент може приступити након положених испита из свих седам предмета (обавезни и изборни предмети) из предвиђеног наставног плана и обављене стручне праксе.

При изради специјалистичког рада, студенту је на располагању Правилник о условима и поступку за дефинисање теме завршног рада, форми завршног рада, одбрани и начину архивирања као и Упутство за израду завршног рада

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ