АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Безбедност и здравље на раду

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Акредитован студијски програм

Активна настава, практичан рад и стручна пракса на студијском програму Безбедност и здравље на раду омогућавају студентима реално сагледавање утицаја ризика на раду и обезбеђује неопходна инжењерска знања за одређивање мера за њихово спречавање, избегавање или смањење.

Током студија студент слуша 25 предмета. У прва четири семестра студенти овладавају општим инжењерским знањима, а у последња два стручним, уско везаним за област безбедности и здравља на раду. Сви предмети су једносеместрални, изузев Енглеског језика који се слуша у првом и другом семестру. Бодује се целокупан рад студента: предиспитне обавезе (колоквијуми, самостални или пројектни задаци, лабораторијске вежбе, домаћи задаци, активност на часу) и резултати израде испита.

Стручни предмети су: Систем безбедности и превентивни инжењеринг, Безбедност у изградњи и коришћењу грађевинских објеката, Микроклима и радна околина, Производни процеси и безбедност опреме за рад, Објекти и инсталације намењени за радне процесе, Средства и опрема за личну заштиту на раду, Надзор над применом прописа у безбедности и здрављу на раду и Медицина рада.

Општи циљ студијског програма је да се студенти оспособе за самостално решавање проблема, али и за тимски рад, стекну способност примене знања у пракси и праћења новина у струци, усвоје принципе професионалне етике у својој струци, стекну способности препознавања опасности и штетности у раду и предвиђања последица, али и решења за њихово избегавање, смањење или отклањање.

Наставници ангажовани на стручним предметима студијског програма:

Студент стиче оспособљеност за послове:

Након завршених основних студија могуће је полагати стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду који организује надлежно министарство за рад.

Завршетком студија на студијском програму Безбедност и здравље на раду, студент стиче диплому са стручним називом Струковни инжењер заштите на раду.

Након завршених основних струковних студија, студент може да упише мастер струковне студије на студијском програму ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ, модул 2 Безбедност и здравље на раду. Након завршених мастер струковних студија, три године радног искуства у области заштите на раду и полагањем одговарајућих стручних испита које организује надлежно министарство за рад, инжењери заштите на раду могу обављати послове координатора за извођење радова на градилиштима. Примањем у стални радни однос мастер струковних инжењера правна лица и предузетници стичу могућност за добијање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду.

У овој области је неопходно непрекидно унапређење знања стручним усавршавањем. Потражња за инжењерима заштите на раду на тржишту рада је велика, јер сва предузећа имају законску обавезу обављања послова безбедности и здравља на раду.


Неке компаније у којима су запослени студенти који су дипломирали на студијском програму Безбедност и здравље на раду:

Позиције на којима су ангажовани струковни инжењери заштите на раду:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ