АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Друмски и градски саобраћај

ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ

Акредитован студијски програм

Услов да би ученик, по завршеној средњој школи уписао студије на Одсеку за саобраћај, машинство и инжењерство заштите је завршена средња школа у трогодишњем или четворогодишњем трајању. Завршетком основних струковних студија на студијском програму Друмски и градски саобраћај студент стиче звање: Струковни инжењер саобраћаја, високу стручну спрему и 180 ЕСПБ бодова што, у складу са Националним оквиром квалификација, одговара нивоу квалификације: 6.1.

Завршетком основних струковних студија омогућен је и наставак школовања на студијама другог степена Одсека за саобраћај, машинство и инжењерство заштите у двогодишњем трајању након чега свршени студент стиче укупно 300 ЕСПБ бодова, звање Струковног мастер инжењера саобраћаја и ниво квалификације: 7.1.

На првој години основних струковних студија на студијском програму Друмски и градски саобраћај преовлађују опште – образовни предмети док се у друге две године слушају ускостручни предмети. Ови предмети су подељени у три целине којима се интегрално обухватају области саобраћаја и транспорта:

Ускостручни предмети којима се студенту омогућава савладавање материје из наведених области су: Јавни градски превоз, Организација и технологија друмског превоза, Понашање робе у транспорту, Теорија саобраћајних токова, Путнички саобраћајни терминали и аутобазе, Регулисање саобраћаја, Безбедност саобраћаја, Унутрашњи транспорт, Мотори и моторна возила, Експлоатација и одржавање возила, Интегрални транспорт, Осигурање и процена штете и Путеви и уличне мреже.

Студент је, након завршених студија оспособљен да решава проблеме у нестандардним условима, да користи опрему и инструментаријум који су карактеристични за саобраћај и транспорт као и да води сложене пројекте, сноси одговорност, анализира и вреднује концепте решења и формира моделе и принципе из теорије и праксе, чиме се и сам усавршава у професионалном раду.

Наставници ангажовани на стручним предметима студијског програма:

Струковни инжењер саобраћаја оспособљен је за послове:

Студијски програм је усклађен са страним студијским програмима што даје могућност како наставка школовања тако и усавршавања током студија кроз „студентске радионице“ и након завршених студија. Након завршених студија струковни инжењер саобраћаја стиче право на полагање стручног испита. Лиценце које се могу добити:


Компаније у којима су запослени студенти који су дипломирали на студијском програму Друмски и градски саобраћај:

Позиције на којима су ангажовани струковни инжењери саобраћаја су:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ