АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Упис / МСС

Упис на студијске програме мастер струковних студија

На основу акредитације ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМА-ВИШСС добијена је дозвола за рад од Министарства просвете науке и технолошког развоја за одржавање наставе на нивоу мастер струковних студија (120 ЕСПБ-бодова ) на следећим студијским програмима:

Школа ће путем конкурса на прву годину студија уписати на овај студијски програм 45 студената који плаћају школарину.

Школа ће путем конкурса на прву годину студија уписати на овај студијски програм 25 студената који плаћају школарину.

Право уписа

Право уписа на прву годину мастер струковне студије имају кандидати који су претходно завршили одговарајуће основне струковне студије у обиму од минимум 180 ЕСПБ бодова; одговарајуће специјалистичке струковне студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова, уз претходно завршене одговарајуће основне струковне студије. Под одговарајућим студијама подразумевају се студије које припадају истој области као и мастер струковне студије, за које кандидат конкурише.

Право уписа могу остварити и кандидати који су претходно завршили основне струковне студије из неких других области техничке струке у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова или су претходно завршили академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова из одговарајуће области, под условом да претходно ураде приступни рад којег бране пред Комисијом за пријем студената на мастер струковне студије.

Кандидату из претходног става, тему за приступни рад и садржај задатка кога треба да уради, одређује Комисија за пријем на мастер струковне студије.

Пријављивање на конкурс

Кандидати се пријављују на конкурс преко студентске службе Школе, при чему попуњавају образац Пријаве на конкурс и достављају следећа документа:

Начин избора кандидата

Пријем кандидата се врши на основу ранг листе. Рангирање се врши на основу успеха постигнутог на основним студијама (стартни поени) и на основу радног искуства у струци (додатни поени) на следећи начин:

  1. стартни број поена кандидат стиче на основу бројне вредности средње оцене остварене на основним струковним студијама, односно основним академским студијама;
  2. додатних 0,2 поена кандидат стиче за сваку годину радног искуства у струци.

Сабирањем стартног броја поена и додатног броја поена добија се укупан број поена са којим се формира ранг листа. Ранг листа се објављује на огласној табли Школе и сајту Школе. Кандидати имају право увида у ранг листу, а уколико имају примедбе могу се обратити председнику Комисије за пријем студената на мастер струковне студије.

Комисија за пријем студената на мастер струковне студије ће објавити ранг листу кандидата 25.09.2020. године.

Упис примљених кандидата

Упис примљених кандидата oбавиће се према распореду који се дефинише при објављивању резултата конкурса. Примљени кандидати треба да поднесу следећа документа:

Уплата се врши на текући рачун ВИШСС број: 840-1852666-36; позив на број 700.

Важне напомене у вези уписа

Да би се организовала настава на мастер струковним студијама, неопходно је да буде задовољен услов минималног броја студената и то:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ