АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Упис / МСС

Упис на студијске програме мастер струковних студија

На основу акредитације Академије техничких струковних студија Београд добијена је дозвола за рад од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за одржавање наставе на нивоу мастер струковних студија (120 EСПБ - бодова) на следећим студијским програмима:

Термини уписних активности за мастер струковне студије

Право уписа

Услов потребан за упис на мастер струковне студије је претходно стечено више или високо образовање из одговарајуће области.

Пријављивање на конкурс

Сви кандидати за упис на мастер студије се пријављују на конкурс у току септембра, 2021. у седишту Академије, Катарине Амброзић 3 у канцеларији К2-3 код помоћника секретара Академије.

Документи за пријаву за мастер струковне студије

Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000 динара. Уплате се врше на следећи начин:

Начин избора кандидата

За мастер струковне студије, ранг листа кандидата за сваки студијски програм се формира према броју бодова, по критеријумима датим на веб странама одсека.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може уложити жалбу руководиоцу одсека. Руководилац одсека доноси одлуку по жалби најкасније у року од 3 дана од дана подношења жалбе и његова одлука по жалби је коначна. Начин и термини подношења жалби се објављују истовремно уз објаву резултата пријемних испита.

Након одлучивања по приспелим жалбама, утврђује се и објављује Коначна ранг листа свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим Конкурсом. Положај, тј. редни број кандидата на Коначној ранг листи одређује да ли је кандидат стекао услов за упис у прву годину студија, као и то да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину (на мастер студијама сви студенти плаћају школарину).

Упис примљених кандидата

Упис примљених кандидата oбавиће се према распореду који се дефинише при објављивању резултата конкурса. Примљени кандидати треба да поднесу следећа документа:

При упису кандидати добијају индексе и ШВ-20 обрасце неопходне за упис.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс не враћају се.

Накнада за трошкове уписа износи 4.000 динара. Уплате се врше на следећи начин:

Плаћање школарине

Износ школарине за самофинансирајуће студенте у школској 2021/2022. години за мастер струковне студије на Одсеку износи 120.000 дин (за стране држављане 2000 €).

Школарина се може платити у целости при упису или на рате, при чему прва рата износи 30% од укупног износа и плаћа се при упису.

Уплате се врше на следећи начин:

Напомена: у случају одустанка од уписа и у случају исписа уплаћени новац се не враћа.

У случају плаћања школарине у ратама остатак школарине (70%) се плаћа на исти текући рачун са позивом на број који је јединствен за сваког студента, а који се може видети користећи апликацију еСтудент. Линк и упутство за коришћење апликације еСтудент се могу наћи на сајту Академије и на сајту Одсека.

Да би се организовала настава на мастер струковним студијама, неопходно је да буде задовољен услов минималног броја студената и то:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ