ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Упис Основне студије

Упис на студијске програме основних струковних студија

На основу акредитације ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМА-ВИШСС добијена је дозвола за рад од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за одржавање наставе на нивоу основних струковних студија (180 EСПБ - бодова) на следећим студијским програмима:

за које Школа рaсписује конкурс за пријем нових студената и то за:
     - 190 студената о трошку буџета и
     - 80 студената који плаћају школарину.

Услови за упис

Упис у ВИШСС се спроводи на основу Конкурса. Конкурс се расписује крајем маја текуће школске године, за наредну школску годину. Конкурс садржи број студента који се могу уписати на сваки од студијских програма. Број студената је ограничен бројем који је дат у Дозволи за рад. При конкурисању, кандидат се опредељује за Студијски програм. Детаљније о студијским програмима дато је у одељку Студије. Право конкурисања имају лица која су завршила гимназију или другу одговарајућу средњу школу у трогодишњем или четворогодишњем трајању.

Поред броја кандидата које ће Школа уписати, конкурс садржи и термине за подношење докумената и полагање пријемног испита како у првом тако и у другом уписном року.

Након објављивања конкурса, ВИШСС објављује додатне информације у вези конкурса које се првенствено односе на време подношења докумената за пријем, одржавање пријемног испита, уписа кандидата, висине уплате за полагање пријемног испита, износа школарине за студенте који плаћају школовање, и сл. Додатне информације се штампају на формату А4 и издају се за сваку годину посебно и саставни су део Информатора за будуће студенте.

Пријављивање на конкурс

Кандидати за упис на основне струковне студије пријављују се преко студентске службе, при чему подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен образац Пријаве на конкурс предају фотокопије докумената и то:

Полагање пријемног испита

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит из математике. Пријемни испит из математике се одржава у просторијама ВИШСС у дану како је предвиђено конкурсом. Распоред за полагање пријемног испита по просторијама објављује се два дана пре полагања пријемног испита.

Кандидати за полагање пријемног испита треба са собом да понесу личну карту или пасош, да поседују прибор за писање и да буду у предвиђеној просторији 30 минута пре почетка пријемног испита. Дежурни наставници на испиту распоређују кандидате на места за рад и деле им задатке и папир на коме ће радити задатке.

Пријемни испит траје два сата и ради се без коришћења литературе.

Уплату за полагање пријемног испита кандидати уплаћују на текући рачун ВИШСС, број: 840-1852666-36; позив на број 750.

Начин избора кандидата

За упис на Студијски програм утврђује се редослед – ранг листа кандидата на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту из математике.

Редослед – ранг листа за упис утврђује се применом следећих мерила:

  1. општег успеха у средњем образовању (збир просечних оцена из сва четири разреда множи се са два и тако добијен број је број бодова по овом мерилу), којим кандидат може да оствари најмање 16, а највише 40 бодова и
  2. резултата постигнутог на пријемном испиту из математике, који се вреднује највише са 60 бодова.

Збир бодова по датим мерилима је највише 100 и одређује место кандидата на ранг листи. Кандидати који се налазе на ранг листи и имају најмање 51 бод, могу се уписати на студије о трошку буџета, под условом да се налазе у оквиру броја за који је расписан конкурс за упис од стране оснивача ВИШСС. Кандидати који се налазе на ранг листи и имају најмање 30 бодова, могу се уписати на студије као студенти који се сами финансирају, ако се налазе у оквиру броја за који је расписан конкурс за упис.

Упис примљених кандидата

Упис примљених кандидата oбавиће се према распореду који се дефинише при објављивању резултата конкурса.

Кандидати који стекну право на упис у ВИШСС подносе:

Уплата се врши на текући рачун ВИШСС број: 840-1852666-36; позив на број 700.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс не враћају се.

Припрема кандидата за полагање пријемног испита из математике

 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум