АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Производно инжењерство

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Модул М1 - Производно инжењерство

Акредитован студијски програм

Студент се при упису прве године основних струковних студија на студијском програму Машинско инжењерство одлучује за један од два модула, М1 Производно инжењерство или М2 Процесна техника и термотехника.

У прва четири семестра студенти оба модула студијског програма Машинско инжењерство стичу неопходна општа и стручна знања потребна за анализу и решавање инжењерских проблема (генерисање инжењерских цртежа и техничке документације, 3Д моделирање, одређивање оптерећења, прорачун чврстоће и димензионисање машинских делова и склопова, примена различитих машинских материјала и основних технологија обраде метала, основи електротехнике). Предмети су у поменутим семестрима већим делом заједнички за оба модула. Студенти модула 1 – Производно машинство у петом и шестом семестру студија стичу специфична стручна знања карактеристична за области машинства везане за технологије производње резањем и деформисањем, контролу квалитета и аутоматизацију производних процеса.

Стручни предмети у оквиру студијског програма Машинско инжењерство, М1 – Производно инжењерство су: Пројектовање применом рачунара, Машинска обрада I, Машинска обрада II, Системи контроле у производном машинству, Алати и прибори, Пројектовање технолошких процеса, Аутоматизација производних процеса, Нумерички управљани обрадни системи, Пројектовање применом рачунара и 3D моделирање у инжењерству.

Наставници ангажовани на стручним предметима модула:

Група ускостручних предмета Модула М1 – Производно машинство пружа знања и вештине неопходне за:

Инжењери машинства су данас међу најтраженијим кадровима на тржишту рада. Без обзира на своју делатност, велики број компанија има потребу за производним инжењерима. Само неке од делатности које се ослањају на производно инжењерство су: ауто индустрија, војна индустрија, авио индустрија, прехрамбена индустрија, грађевинска механизација, производња делова од пластике, обрада дрвета, обрада метала итд. План и програм студијског програма Машинско инжењерство, модула М1-ПРОИЗВОДНО ИНЖЕЊЕРСТВО је усклађен са потребама производних компанија те студенти током студија стичу теоретска и практична знања неопходна за рад. Акценат се ставља на практичан рад у лабораторијама школе: Лабораторији за конвенционалне методе обраде, Лабораторији за испитивање материјала, Лабораторији за CNC технологије, Лабораторији за мерење и контролу и Лабораторији за аутоматизацију производних процеса.

Студијски програм Машинско инжењерство негује традицију образовања машинских инжењера дугу више од 60 година започету оснивањем Више техничке машинске школе Београд – Земун. Виша школа је 2007. године трансформисана у Високу инжењерску школу струковних студија ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ која 2019. године постаје један од четири одсека Академије техничких струковних студија Београд. Одсек ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ 2021. године мења име у Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите.

Машине и опрема које школа поседује и користи за реализацију лабораторијских вежби и практичног дела наставе:

Позиције на којима су ангажовани струковни машински инжењери, модул производно машинство:

Неке компаније у којима су запослени студенти који су дипломирали на Машинском инжењерству, модул Производно машинство:
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ