АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Процесна техника и термотехника

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Модул М2 - Процесна техника и термотехника

Акредитован студијски програм

Студент се при упису прве године основних струковних студија на студијском програму Машинско инжењерство одлучује за један од два модула, М1 Производно инжењерство или М2 Процесна техника и термотехника.

У прва четири семестра студенти оба модула студијског програма Машинско инжењерство стичу неопходна општа и стручна знања потребна за анализу и решавање инжењерских проблема (генерисање инжењерских цртежа и техничке документације, 3Д моделирање, одређивање оптерећења, прорачун чврстоће и димензионисање машинских делова и склопова, примена различитих машинских материјала и основних технологија обраде метала, основи електротехнике). Предмети су у поменутим семестрима већим делом заједнички за оба модула. Студенти модула 2 – Процесна техника и термотехника у петом и шестом семестру студија стичу специфична стручна знања карактеристична за области машинске технике које су блиске енергетици.

Стручни предмети у оквиру студијског програма Машинско инжењерство, М2 Процесна техника и термотехника су: Техничка хидромеханика, Термодинамика и топлотни апарати, Пумпе, компресори и вентилатори, Цевни водови, Процеси сагоревања и термоенергетска постројења, Грејање, проветравање и индустријска вентилација.

Наставници ангажовани на стручним предметима модула:

Група ускостручних предмета Модула М2 – Процесна техника и термотехника пружа знања и способности који су неопходни за:

Струковни инжењери машинства, након стицања три године радног искуства у струци, могу полагати стручни испит и остварити право на добијање лиценце одговорног извођача машинских инсталација (лиценца 830 Инжењерскe коморe Србије). Према предлогу измена Закона о ефикасном коришћењу енергије, струковним машинским инжењерима ће бити омогућено полагање стручног испита за енергетског менаџера и право на лиценцу енергетског менаџера коју издаје Министарство рударства и енергетике.

Образовање које представља спрегу фундаменталних знања из различитих области техничких наука и специфичних способности и вештина усвојених кроз уско-стручне предмете, студенте Машинског инжењерства припрема за успешно овладавање новим технологијама и прилагођавање актуелном убрзаном технолошком развоју.

Студијски програм је потпуно компатибилан са најквалитетнијим студијским програмима струковних студија у области термотехнике и процесне технике у индустријски развијеним земљама широм света.

Студијски програм Машинско инжењерство негује традицију образовања машинских инжењера дугу више од 60 година започету оснивањем Више техничке машинске школе Београд – Земун. Виша школа је 2007. године трансформисана у Високу инжењерску школу струковних студија ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ која 2019. године постаје један од четири одсека Академије техничких струковних студија Београд. Одсек ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ 2021. године мења име у Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите.

Позиције на којима су ангажовани струковни машински инжењери модула Процесна техника и термотехника:

Неке компаније у којима су запослени студенти који су дипломирали на Машинском инжењерству, модул Процесна техника и термотехника:
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ