АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Упис / ССС

Упис на студијски програм специјалистичких струковних студија

На основу акредитације ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМА-ВИШСС добијена је дозвола за рад од Министарства просвете науке и технолошког развоја за одржавање наставе на нивоу специјалистичких струковних студија (60 ЕСПБ-бодова ) на следећем студијском програму:

Школа ће путем конкурса уписати 20 студената који плаћају школарину.

Право уписа

Право уписа на специјалистичке струковне студије имају кандидати који су претходно завршили основне струковне студије на ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМУ–ВИШСС из обасти машинског инжењерства или су завршили еквивалентне студије на другој високој школи струковних студија.

Право уписа могу остварити и кандидати који су претходно завршили основне струковне студије из неких других области техничке струке, ако су у структури студијског програма по коме су студирали имали одговарајуће академско-општеобразовне и стручне предмете, сродне предметима на студијском програму основних струковних студија у области машинског инжењерства на Школи.

Право уписа могу остварити и кандидати који су претходно завршили основне академске студије из области машинског инжењерства или су завршили студије из других области техничке струке или су завршили академске студије из других одговарајућих области техничке струке. Комисија за пријем студената на специјалистичке струковне студије процењује које области су одговарајуће за упис специјалистичких струковних студија у Школи.

Кандидати из претходног става се евидентирају као лица заинтересована за специјалистичке струковне студије. Иста се квалификују за ранг листу уколико ураде приступни рад кога бране пред Комисијом за пријем студената на специјалистичке струковне студије.

Пријављивање на конкурс

Кандидати се пријављују на конкурс преко студентске службе Школе, при чему попуњавају образац Пријаве на конкурс и достављају следећа документа:

Начин избора кандидата

Пријем кандидата се врши на основу ранг листе. Рангирање се врши на основу успеха постигнутог на основним студијама (стартни поени) и на основу радног искуства у струци (додатни поени) на следећи начин:

  1. стартни број поена кандидат стиче на основу бројне вредности средње оцене остварене на основним струковним студијама, односно основним академским студијама;
  2. додатних 0,2 поена кандидат стиче за сваку годину радног искуства у струци.

Сабирањем стартног броја поена и додатног броја поена добија се укупан број поена са којим се формира ранг листа. Ранг листа се објављује на огласној табли Школе и сајту Школе. Кандидати имају право увида у ранг листу, а уколико имају примедбе могу се обратити председнику Комисије за пријем студената на специјалистичке струковне студије.

Упис примљених кандидата

Упис примљених кандидата oбавиће се према распореду који се дефинише при објављивању резултата конкурса. Примљени кандидати треба да поднесу следећа документа:

Уплата се врши на текући рачун ВИШСС број: 840-1852666-36; позив на број 700.

Важне напомене у вези уписа

Да би се организовала настава на специјалистичким струковним студијама, неопходно је да буде задовољен услов минималног броја студената и то:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ