АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Заштита од пожара и спасавање

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ

Акредитован студијски програм

Студенти студијског програма Заштита од пожара и спасавање на основним струковним студијама усвајају инжењерска знања потребна за: превенцију и сузбијање пожара, анализу узрока и ризика за настајање пожара, извођење, испитивање, одржавање и учествовање у пројектовању противпожарних система и других техничких послова у овој области.

Потребно интердисциплинарно фундаментално техничко знање студенти стичу савладавањем програма током прве две године студија. Стечено знање у овом периоду студирања, поред примене у области заштите од пожара и спасавања, студенте оспособљава за самостално решавање инжењерских проблема, као и квалитетну комуникацију, разумевање и сарадњу са инжењерима других струка који су ангажовани на изградњи, експлоатацији и одржавању најразличитијих објеката и постројења.

Студијски програм реализује се наставом кроз 25 предмета, стручну праксу и завршни рад. Од 25 предмета, 20 предмета су обавезни, а 5 су изборни. Сви предмети су једносеместрални изузев Енглеског језика који је двосеместрални.

Студијски програм се реализује наставом кроз предавања, вежбе и друге облике наставе. Вежбе и други облици наставе имају карактер практичне наставе у оквиру којих се раде лабораторијске вежбе, самостални задаци, пројектни задаци, демонстрира рад на машинама и уређајима, обављају стручне посете предузећима, ватрогасној бригади и др.

Кроз теоријску и практичну наставу студенти у трећој години студирања стичу стручна знања о превентивној заштити од пожара и експлозија, опреми и уређајима и тактици гашења пожара, управљању у заштити и спасавању, својствима и дејствима средстава за гашење, стабилним системима за дојаву и гашење, механичким и другим карактеристикама личне опреме за гашење пожара. Уз познавање законске регулативе студент постаје способан да решава задатке на нивоу струковног инжењера у области заштите од пожара и спасавања.

Наставници ангажовани на стручним предметима студијског програма:

Студент завршетком студија на студијском програму Заштита од пожара и спасавање стиче диплому са стручнм називом Струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара.

Струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара оспособљен je за послове:

Кадрови школовани на студијском програму Заштита од пожара и спасавање оспособљени су за самостално:

Студенти након завршетка основних студија могу полагати стручни испит из области Заштита од пожара у Министарству унутрашњих послова.

После завршених основних студија студент може наставити школовање на мастер струковним студијама на студијском програму ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ, модул 1 Заштита од пожара и спасавање. Мастер струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара, након стицања потребног радног искуства у струци и полагања одговарајућег стручног испита стиче право на добијање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара.

Садржај студијског програма је усаглашен са европским и светским стандардима. Школовање инжењера заштите од пожара и спасавања доприноси усавршавању целокупног система заштите и спасавања. Завршетком студија студенти стичу одговарајуће инжењерско звање и квалитетно знање што им омогућује брзо запослење у струци. Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите - АТССБ је једина високошколска установа на територији Београда која се бави образовањем инжењера у области заштите од пожара.Неке компаније у којима су запослени студенти који су дипломирали на студијском програму Заштита од пожара и спасавање:

Позиције на којима су ангажовани струковни инжењери заштите од катастрофалних догађаја и пожара: 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ